A Nemzeti Áldozatkészség Szobra

A Nemzeti Áldozatkészség szobrai és jelvényei a Monarchiában

- Ács István gyűjtőtársunk írása -

 

1. Szobrok

Az első ilyen szobrot 1915 márciusában, Bécsben állították fel, és a "Wehrmann im Eisen" nevet kapta. Magyarul Vasharcos, Vaskatona vagy Vasvitéz néven került be a köztudatba.

A szobor alapötletét az Európa-szerte elterjedt, a magyar néprajzi szakterminológiában vastuskónak,”Stock im Eisen”-nek nevezett objektum adta.  Általánosan elterjedt középkori szokás volt, hogy a nevesebb városok bizonyos pontján álló fába, oszlopba az arra járó vándor mesterlegények szöget vertek be annak emlékére, hogy megfordultak ott. 

A győri Vastuskó

Győrben még ma is látható a műemlékké nyilvánított Vastuskó az egyik Széchenyi téri ház mellett.

Az 1915-ös bécsi szoborhoz kapcsolódó propaganda szerint a mesterlegények szögbeveréssel fejezték ki büszkeségüket, hogy ott jártak a birodalom fővárosában, Bécsben, most pedig mindenki szögbeveréssel fejezheti ki büszkeségét, hogy e nagy időkben osztrák lehet. 

Az első világháború éveiben bizonyos összegért bárki szöget vagy lemezt vásárolhatott, amit aztán beverhetett a faszoborba.

Az így befolyt adományokat a háború károsultjainak megsegítésére fordították. Felavatása után tehát a szobor megalkotójától függetlenül folyamatosan módosult, alakult. Lényegében akkor készült el végleges formában, amikor a lakosság által jótékony céllal megvásárolt szögek vagy lemezek teljesen beborították.

2. Vaskatona, Vaskorona, Vaspajzs

A bécsi példát más országokban is követték. A felavatott figurális ábrázolások elsősorban középkori páncélos vitézek vagy első világháborús katonák voltak, de más objektumok is készültek, például pajzsok, keresztek, kapuk stb., vagy akár tengeralattjáró és ágyú is.

A bécsi Vasvitéz után Berlinben szeptember 4-én egy élő személy, Hindenburg tábornok monumentális 13 méter magas és 26 tonna súlyú szobrát leplezték le, Budapesten pedig 1915. szeptember 15-én a Deák téren avatták fel Sidló Ferenc alkotását, egy magas talapzaton álló Mátyás korabeli stílusú lovas szobrot.

Több magyarországi vidéki városban is állítottak valamilyen „nemzeti áldozatkészség szobrot”, s országszerte pénzt gyűjtöttek a budapesti szoborra elhelyezendő szögekre, pikkelyekre.

A szobrok nagy részét azonban a háború végére sem sikerült teljesen beborítani, tehát nem váltak vassá.

Kevéssé ismert tény, hogy a budapesti és a berlini szobrot is jóval megelőzte a Pozsonyi Színház előtt 1915. május 23-án felállított Vashonvéd (Rigele Alajos alkotása), amelynek elkészítését Szapáry Ilona grófnő kezdeményezte, a szögekből összegyűjtött összeget pedig a rokkantak megsegítésére, a pozsonyi Invalidus otthon támogatására szánták. 

A budapesti szobrot nemcsak az felavatott pozsonyi Vashonvéd, hanem az 1915. augusztus 20-án leleplezett pöstyéni Vaskorona (a szent korona kifaragott mása) is megelőzte a sorban (a Pöstyéni Újság tanúsága szerint itt eredetileg Vas Frigyest akartak állítani).

Az eddigi adatok alapján tehát elmondhatjuk, hogy a „nemzeti áldozatkészség szobrai” kategóriában a pozsonyi volt az első, a pöstyéni pedig a második, amelyet a korabeli Magyarország területén felavattak.

A mai Szlovákia területén az említett két szobron kívül még Nyitrán, Komáromban, valamint Losoncon felállított objektumokról van tudomásunk.

Nyitrán 1915 októberében leplezték le a Vasturult, s a helyiek a pöstyéni Vaskoronához kapcsolódó albumhoz hasonlóan itt is emlékkönyvet nyitottak, amelyben megörökítették valamennyi adományozó nevét. 

A Pöstyéni Újságban közölték a Vaskoronához kapcsolódó emlékkönyv teljes szövegét is, részletesen felsorolva valamennyi személy nevét, akiknek a legkisebb mértékig is közük volt a Vaskoronához vagy az albumhoz.

Elgondolkodtató, hogy bár a szövegben hangsúlyozzák, mennyire el vannak telve hálával az elesettek iránt, egyetlen pöstyéni áldozat nevét sem említették meg.

Losoncon 1915 novemberében avatták fel a páncélos Nógrádi vitéz szobrát, amelyet a városi laktanyában lábadozó egyik katona faragott.

Komáromban 1916-ban vetették fel egy köztéri vashonvéd felállításának az ötletét, másokkal együtt Hajós Alfrédot is megbízták a terv elkészítésével, azonban eddig semmi nyoma nem található annak, hogy felavatták volna. A komáromi római katolikus plébánia épületében, a helyi leányegyesület boltjában viszont még 1915 decemberében elhelyezték a nemzeti áldozatkészség pajzsát, az ebbe bevert szögek eladásából összegyűlt pénzt a hadiárvák támogatására fordították.

Trencsénben ugyancsak tervbe vették egy szobor állítását, de valószínűleg ez sem készült el.

3. Szegbeverés a humanizmus oltárán

A korabeli források szerint azoknak a településeknek a lakói is részt vettek a nemzeti áldozatkészség szobraival kapcsolatos pénzgyűjtésben, ahol nem állítottak ilyen emléket.

A Budapesten felállított, úgynevezett központi szobor pikkelyeire az ország különböző pontjairól érkeztek adományok, sokszor egészen kis összegek is, de az említett többi szobor esetében is így volt.

A Magyarországon felállított szobrok között egy másik Rigele - alkotás is található, Székesfehérváron ő kapta a megbízást a Vértes Vitéz néven ismert szobor elkészítésére.

A hársfából faragott, 1915. szeptember 8-án a városháza előtt felavatott alkotás ma is megvan, restaurálva a Szent István Király Múzeum folyosóján látható.

Mivel a szobrok fából készültek, hogy megvédjék őket az időjárás viszontagságaitól, kis pavilont készíttetek föléjük, és arra is volt példa, hogy télen zárt helyre vitték őket.

A színház-téri kis barokk pavillon lakója tegnap ideiglenesen elhagyta helyét, melyen pünkösd vasárnapja óta állott és a testébe fogadott vasszögek ellenértékeként már több mint negyvenezer koronával gyarapította a pozsonyi és pozsony megyei rokkant katonák alapját (…)

Vigyázni kell a szoborra a külsőségek tekintetében is, s nehogy a szokatlanul korán beállott téli időjárás rozsdássá tegye a »Vashonvédet«, a hideg évszak idejére elszállították helyéről. (…)”

A »Vashonvéd« a vármegyeházán is nyitva áll a nagyközönség előtt s ezen túl is akár egyesek, akár küldöttségek áldozhatnak szegbeveréssel a humanizmus oltárán” – olvasható a Nyugat-magyarországi Híradó 1916. december 3-án megjelent számának 5. oldalán, A Vashonvéd – téli szállásában címmel megjelent hírben.

Pöstyénben a Vaskoronát egy üvegburával védték az időjárás viszontagságaitól, később zárt helyiségbe vitték át.

A Pöstyéni Újság 1915. november 22-i számában ezzel kapcsolatban közölt hírből az is megtudható, hogy a felavatás óta milyen összeget eredményezett a szögbeverés:

„Az augusztus 20-án felavatott „Szent István vaskoronája” eddig 5446 korona 95 fillér tiszta jövedelmet hozott a nemes célnak.

A Vaskoronát legközelebb a főszolgabírói hivatal egyik helyiségébe viszik, s ott marad egész télen át. Szögeket ugyanott naponta délelőtt 9–12-ig s délután 3–6-ig lehet beverni."

Nemcsak az Osztrák–Magyar Monarchia és a Német Birodalom területén állítottak ilyen szobrokat, hanem például Törökországban, az USA-ban és Argentínában is megjelentek a különféle objektumok, melyekkel adományokat gyűjtöttek a szövetségeseknek.

Ma már reménytelen vállalkozás lenne egy teljes lista elkészítése, mivel az első világháborút követően nagy részük elpusztult. Mivel nem minden esetben beszélhetünk művészi alkotásról, gyakran éppen ezért nem kerültek be a múzeumok gyűjteményébe.

Sok szobor emlékét csak a korabeli képeslapok őrizték meg az utókor számára, így volt ez a Vashonvéd és a losonci Nógrádi Vitéz esetében is. (A pozsonyi Vashonvéd cseh katonák általi megsemmisítéséről 1919-ben egy Havas József nevű diák írt verset, amelyet a Pozsonyban kiadott Turul című diáklap közölt.)

Más szobrokhoz hasonlóan a Vashonvédról is készültek miniatűr változatok, amelyeket jótékony célokra árusítottak, s a magyar királyi 113. honvéd gyalogezred bronzplakettjén ugyancsak megörökítette a művész az alakját.

4. A katonaszobrok reneszánsza

Az utóbbi években magyar nyelvterületen is egyre nagyobb figyelem fordul a háborús emlékművek felé, a nemzeti áldozatkészség szobrainak utóélete is figyelemre méltó.

A jelenség szorosan kapcsolódik a rendszerváltás után egyre erősödő hadiromantikához és hőskultuszhoz.

A kolozsvári Kárpátok Őre szobornak a közelmúltban három másolata is elkészült: kettő Magyarországon (2002: Szilvásvárad, 2010: Budakalász), egy pedig Erdélyben (2013: Csíkcsomortán), azonban az eredetitől teljesen eltérő ideológiai céllal.

A Kárpátok őre rég és napjainkban

Ma már szó sem esik róla, hogy 1915-ben mi volt az állítás oka. A magyarországiak Trianon-emlékműként funkcionálnak, ezt a budakalászi emlékmű felirata egyértelművé is teszi.

Plakátok és szórólapok 1915-ből.     Igazolás az adakozásról.

5. Katonaszobrok jelvényei a Monarchiában

A bécsi "Wehrmann im Eisem" jelvényei

A budapesti Nemzeti Áldozatkészség szobrának jelvényei

6. Még létező katonaszobrok

A székesfehérvári Vértes Vitéz szobra és sapkajelvénye

A bécsi „Wehrmann im Eisen” és jelvénye

A bécsi „Wehrmann in Eisen” szoborban jól láthatóak a szegek

Sapkajelvény a Vaskatona képével

Sopron Vashonvéd

Berndorf Medve a barlangjában szobor

7.  A nemzeti áldozat szobrai a Monarchia területén

Ausztria, Bécs és környéke:

·   Alsergrund (Bécs): Vas Erdész

·   Bécs (pontos helye ismeretlen): Vas Tengeralattjáró

·   Bécs: Vas Postáskürt a Kereskedelmi Minisztériumban

·   Favoriten (Bécs): a Tengerészegyesület Tölgy tengeralattjárója

·   Floridsdorf (Bécs): Hötzendorf tábornok tölgyszobra, állítatta a „Neu-Brasilien“ Kertbarát Egyesület

·   Floridsdorf: Vaspajzs, az Északi Vasútállomás peronján

·   Grinzing: Vastuskó

·   Hetzendorf (Bécs): Vaskereszt

·   Hietzing: Vaskatona „A Fehér Angyalhoz” címzett fogadóban

·   Innere Stadt (Bécs): Vaskatona az Akadémia Gimnáziumban

·   Kaiserebersdorf: Vas Birodalmi Sas, a 46. Landwehr- Feldhaubitz- und Kanonendivision laktanyájában

·   Landstraße (Bécs): A Német Lovagrend (vas) nagymesterének szobra

·   Landstraße (Bécs): Vas Tábori tarack, állítatta a cs. és k. Landwehr-Feldhaubitzendivision

·   Leopoldstadt (Bécs): Vas Szanitéc, a 2. sz. Tartalékkórházban (ReservespitalsNo 2)

·   Leopoldstadt: A Tüzéregyesület Védelmi Pajzsa, készítője MoritzSchindler

·   Meidling (Bécs): Vaspajzs a Karl Ludwig Gimnáziumban

·   Penzing (Bécs): Vaskatona a Baumgartner Kasinoban

·   Rodaun (Bécs): Vaspajzs a település Templomterén

·   Roßau (Bécs): Grünentorgasse 18. sz. alatti étteremben lehetőség volt egy asztallapba történő szegbeverésre

·   Stammersdorf (Bécs): Vaspajzs, a Férfi Daloskör állíttatta

·   Wieden (Bécs): 3 különböző Vaspajzs

 

Ausztria egyéb települései

·   Graz: 2 Vaskatona, a „Stájer Vaskatona (népfelkelő)” és a 27. gyalogezred Vaskatonája

·   Hall in Tirol: a 14. Landwehr ezred Vaspajzsa

·   Innsbruck: Vaskatona, jelenleg a Tiroler Kaiserschützenmuseum-ban található meg

·   Kaumberg: Vaspajzs

·   Klosterneuburg: Vaspajzs

·   Königstetten: Vaspajzs

·   Krems an der Donau: Vaspajzs

·   Kritzendorf: Mozaik 30 ezer kődarabból a Birodalmi sas és császári korona mintájára „Gott zur Ehr – dem Vaterland  zur Wehr – für unser  Heer“ és   „1914 – 1916" felirattal  

·   Leoben: a 4. Landwehr gyalogezred pótzászlóaljának Vaspajzsa

·   Linz: Vaskatona

·   Marchtrenk: orosz hadifoglyok által készített asztal, mely az egykori hadifogolytábor Víztornyában volt kiállítva, szegbeverési céllal

·   Mödling: Vas mozsár (tüzérség) 30,5-es Skoda mozsár alakú

·   Mürzzuschlag: Vaspajzs a vasútállomáson

·   Reutte: Hadsegélyező kártya, a Vaskatonák felállításához hasonlatos céllal, „Wehrmann Wappensäule Reutte“ felirattal

·   Ried im Innkreis: egy Vaskereszt alakú Vaspajzs

·   Salzburg: „Szolgáló Szász” szobor

·   St. Georgen im Attergau: vaspajzs, ma is megtekinthető

·   St. Pölten: Vaskatona

·   Stockerau: Vas tölgylovas

·   Ternitz: Vas gránát

·   Vöcklabruck: csak egy Vaskatona szobor miniatúra ismert

·   Wels: I. Maximilián császár címere kardokkal és országalmával

·   Wiener Neustadt: emlékhely

·   Wieselburg: Vaskatona

·   Wörgl: Vaslovag

 

A Monarchia további területei

·   Baden (Niederösterreich): Vaskatona, Badener Rolletmuseum-ban található meg

·   Berndorf: Medve a barlangjában szobor, állíttatta Arthur Krupp

·   Dorfgastein: Vaspajzs

·   Enns: Vas havasigyopáros pajzs, jelenleg a Tiroler Kaiserschützenmuseum-ban található meg

·   Ernstbrunn: Vaspajzs

·   Feldbach: Vas népfelkelő szobor

·   Feldkirch: Vaspajzs

·   Gmunden: Vaskatona

·   Aš (Asch - most Csehország): Vaskatona

·   Budapest (Magyarország): A Nemzeti Áldozatkészség Szobra

·   Cheb (Eger - most Csehország): Vaspajzs

·   Czernowitz (most Ukrajna): Vaskatona

·   Drohobycz (most Ukrajna): Vaskatona

·   Dvorce u Bruntálu (Hof- most Csehország): Vaspajzs, „Mit vereinten Kräften“felirattal

·   Győr (Magyarország): sorsa ismeretlen

·   Kolozsvár, az egykori Klausenburg (most Románia): A Kárpátok Őre

·   Lemberg (most Ukrajna): Vaskatona

·   Losonc (most Szlovákia): Vasvitéz, sorsa ismeretlen

·   Meran (most Olaszország): Vas Mihály szobor

·   Nagyszeben, az egykori Hermannstadt, Erdélyben (most Románia): Vashonvéd

·   Nyitra (most Szlovákia): Vasturul, sorsa ismeretlen

·   Opava (Troppau - most Csehország): Vaspajzs

·   Pola (most Horvátország): Vas Világítótorony, 2,5 m magas volt

·   Pozsony (most Szlovákia): Vashonvéd

·   Pöstyén (most Szlovákia): Vaskorona, sorsa ismeretlen

·   Prága (most Csehország): Vaskatona és Vashonvéd (a Morvaországi német nemzetiségűek által felállítva)

·   Sopron (Magyarország): Vashonvéd, mai napig megtekinthető

·   St. Ulrich in Gröden (most Olaszország): Vas Keresztes lovag

·   Sterzing (most Olaszország): Vaspajzs

·   Szeged (Magyarország): Vashonvéd, mai napig megtekinthető

·   Székelyudvarhely (most Románia): Vasszékely

·   Székesfehérvár (Magyarország): Vas Vértes, mai napig megtekinthető

·   Szombathely (Magyarország): Vas vitéz, sorsa ismeretlen

·   Varnsdorf (Warnsdorf - most Csehország): a város Vascímere

 
A történelmi Magyarország területén 18 db áldozatkészség szoborról van tudomásunk, 7 db a mai Magyarország területén, 6 db Erdélyben, 4 db Felvidéken és 1 db pedig a vajdaságban volt felállítva. Ezek a szobrok kevés kivételtől eltekintve elpusztultak.

A pozsonyi Vashonvéd

8. A budapesti Nemzeti Áldozat Jelvénye és Szobra

1915 tavaszán a Gyorssegély – Auguszta Alap és a Hadsegélyező Hivatal létrehozta a Nemzeti Áldozatkészség Szobor végrehajtó bizottságot. Céljuk egy olyan fából készült szoborfelállítása volt, amelyre egy meghatározott pénzösszeg ellenében fémlemezkéket szögelhettek az adományozók.

Körrendelet

A szobor elkészítésére Sidló Ferenc szobrászművészt kérték fel.

A Nemzeti Áldozatkészség Szobrát 1915. szeptember 12.-én avatták fel a Deák téren, az Anker Biztosító társaság székháza előtt. Az avatáson maga a miniszterelnök, Tisza István is jelen volt, az ünnepi beszédet Csermoch János, Magyarország hercegprímása tartotta.

A szobor feltűnően hasonlít Andrea Veroccio Velencében található alkotásához, Don Colleoni zsoldosvezér lovas szobrához.

Don Colleoni

A szobor fából készült, amelyre néhány korona ellenében egy fémlemezt szögelhettek az adományozók. Az adományozásról emléklapot is kaptak, amelyen feltüntették, hogy pontosan hová illesztették fel a lemezt, amelybe sokan a nevüket is bele üttették.

2 koronáért lehetett megvásárolni a Nemzeti Áldozat Jelvényét, továbbá a szobrot ábrázoló képeslapok árából is 10, esetenként 20 fillér a Nemzeti Áldozatkészség Szobor végrehajtó bizottságot illette meg.

A hadsereg-főparancsnoksági körlevél is buzdította a katonákat a jelvény vásárlására, viselésére. (K. u. K. Armee - Oberkommando. Pers. Nr. 6596. 1916. március 30.)

2 év alatt 450.000 korona volt a bevétel, amelyen az Auguszta Alap és a Hadsegélyező Hivatal fele-fele arányban osztozott meg. A befolyt összeget a hadirokkantak, valamint a hadiárvák és özvegyek támogatására fordították.

A háború vége után a szobrot megrongálták, 1919. május 1.-én a kommunisták fölé paravánt emeltek. 1924 novemberében a szobrot eltávolították a Deák térről, és a Ludovika udvarán állították fel, itt a szobrot helyreállították, és a II. Világháború végéig itt volt megtekinthető.

A háború után a szobrot szétdarabolták, és darabjai a Kiscelli Múzeumba illetve a Hadtörténeti Múzeum raktárába kerültek. 60 éven át a nagyközönség nem láthatta az alkotást. A HM 2008-as „Reneszánsz Év” Corvin Tükör című kiállítás alatt néhány hónapig az érdeklődők megtekinthették a szobor fejét.

8. Korabeli tudósítások a szoboravatásról

Pesti Napló:

drive.google.com/file/d/0B0JafqrR0drRcTV1SGV6OTNVd3M/view?usp=sharing

A Kert:

drive.google.com/file/d/0B0JafqrR0drRcTV1SGV6OTNVd3M/view?usp=sharing

A készülő szobor, középen a szobrász, Sidló Ferenc

A szobor feje a lemezekkel

 A jelvény kartonra tűzve és Budapesten felavatott Nemzeti Áldozatkészség szobra képeslapokon

Plakát

 

A Nemzeti Áldozat Jelvénye, Hivatalos kiadvány, átlagos méretei: 47 x 25 mm

Ács István

Illusztrációhoz használt szöveg és képek forrásai:

https://www.kozterkep.hu/~/3622/Nemzeti_aldozatkeszseg_szobra_Budapest_1915.html

https://epa.oszk.hu/00000/00003/00003/szabo.htm

https://ujszo.com/napilap/szalon/2014/07/19/a-nemzeti-aldozatkeszseg-szobrai

https://pinteraukcioshaz.hu/a-nemzeti-aldozatkeszseg-szobra-plakat

https://medals.extra.hu/modules/myalbum/photo.php?lid=1209

https://turul.info/magyarok/nemzetialdozatkeszseg

https://www.militaria.hu/uploads/files/82849700_1337252289.pdf