Erdélyi Emlékérem

 

 
 

Az emlékérmet 1940. október 1-én alapította a Kormányzó a második bécsi döntést követően visszacsatolt észak-erdélyi részek elfoglalásának emlékére. Jogosultak voltak rá mindazok, akik 1940. július 2-a és 1940. szeptember 30-a között legalább 28 napon át tényleges katonai vagy csendőrségi szolgálatot teljesítettek, továbbá a rendőrség és a pénzügyőrség mindazon tagjainak, valamint a posta és az államvasutak alkalmazottainak, továbbá a katonai közigazgatásnál alkalmazott polgári tisztviselőknek, akik a trianoni határt 1940. szeptember 4-e és szeptember 13-a közti időben hivatásukból kifolyólag a magyar királyi honvédség csapataival átlépték.
Az emlékérem 36 mm átmérőjű, szürke hadifémből készült oldalt fűzhető tartófüllel ellátott korong. Más verőtővel kisebb számban vertek alumíniumból is érmeket.
Előlapján Mátyás király balra néző, hosszú hajú, babérkoszorús domborművű arcképe látható. A külső köríven "ERDÉLYI RÉSZEK FELSZABADULÁSÁNAK EMLÉKÉRE 1940" felirat olvasható.
Hátlapján a kissé homorú középrészben Erdély pajzs alakú címere látható. Körülötte szorosan "MÁTYÁS KIRÁLY SZÜLETÉSÉNEK 500. ÉVFORDULÓJÁN szöveg olvasható. A külső köríven "VITÉZ NAGYBÁNYAI HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ORSZÁGLÁSÁNAK XX. ÉVÉBEN" feliratot vertek.
Szalagja háromszögletű, középkék moáré szalag. A kitüntetés a bal mellen viselendő.
Az igényjogosultság megállapításának határideje 1941. május 15-e volt. Az emlékérmek ünnepélyes átadására a Kormányzó Úr születésnapján, 1941. június 18-án került sor.
A kitüntetés viselését az 1947. évi IV. törvény megszüntette.

Alumínium anyagú Erdélyi Emlékérem

Legfelsőbb elhatározás

 

A magyar királyi honvédelmi miniszternek a minisztertanács hozzájárulásával tett javaslatára Keletmagyarország és Erdély egy részének Mátyás király jubileumi esztendejében történt felszabadulása emlékére emlékérmet alapítok, s azt azoknak óhajtom adományozni, akik 1940. évi július hó 2. és 1940. évi szeptember hó 30. napja közötti időben legalább 28 napon át tényleges katonai vagy csendőrségi szolgálatot teljesítettek, továbbá a rendőrségnek és a pénzügyőrségnek ama tagjai számára, akik hivatásukból folyóan a „trianoni határt" a magyar királyi honvédség csapataival vagy azok előtt — tehát szeptember 4-e és 13-a közötti időben — lépték át.
A további szükséges intézkedések megtételével a magyar királyi honvédelmi minisztert bízom meg.
Kelt Budapesten, 1940. évi október hó 1 . napján.
Horthy s. k.
vitéz Bartha s. k.
(Rendelet száma: 56.972/eln. 8. — 1940. október 7-én.)

Az Erdélyi Emlékérem eredeti tervezete

Magyarország Főméltóságú Kormányzója Budapesten, 1940. évi október hó 1. napján kelt legfelsőbb elhatározásával Keletmagyarország és Erdély egy részének Mátyás király jubileumi esztendejében történt felszabadulása emlékére alapított Erdély Emlékérem alábbi alapszabályait, Budapesten 1941. évi április hó 8-án kelt legfelsőbb elhatározásával jóváhagyni méltóztatott:

 

Az Erdélyi Emlékérem alapszabályai

 

1. §

Az Erdélyi Emlékérem horganyból készült 35 mm. átmérőjű érem. Első oldalát Mátyás király balra néző domborművű képmása, köriratként pedig az «Erdélyi részek felszabadulásának emlékére. 1940 » szöveg díszíti. Az érem másik oldalán a középen elhelyezett Erdély címere körül, a «Mátyás király születésének 500. évfordulóján)), ezenkívül pedig köriratként a «Vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó országlásának XX. évében» szöveg olvasható.

 

2.§

Az Erdélyi Emlékéremre igényjogosultak:

1. mindazok, akik 1940. évi július hó 2. és 1940. évi szeptember hó 30. napja közötti időben, legalább 28 napon át, tényleges katonai vagy csendőrségi szolgálatot teljesítettek;

2. a katonai közigazgatásnál alkalmazott mindazok a — m. kir. honvédséghez, illetve csendőrséghez tartozó — nyugállományú, szolgálaton kívüli viszonybeli, valamint tartalékos tisztek és legénységi állományú egyének, akik a 28 napos tényleges katonai szolgálatot csak 1940. évi évi szeptember hó 30. után érték el, de a trianoni határt 1940. szeptember 4. és 13. közötti időben lépték át a magyar királyi honvédség csapataival együtt; továbbá a katonai közigazgatásnál alkalmazott mindazok a polgári tisztviselők, akik illetékes felsőbbségük által mint kiküldött szakelőadók teljesítettek 28 napos szolgálatot és egyébként a trianoni határt a fenti időpontban átlépték,

3. a magyar királyi rendőrségnek és a magyar királyi pénzügyőrségnek mindazok a tagjai, akik a trianoni határt 1940. évi szeptember hó 4. és 13. napjai között — a magyar királyi honvédség csapataival együtt vagy azok előtt — hivatásukból folyóan átlépték; a magyar királyi államvasutaknak és a magyar királyi postának mindazok az alkalmazottai, akik a trianoni határt 1940. évi szeptember hó 4. és 13. napjai között — a magyar királyi honvédség csapataival együtt vagy azok előtt — hivatásukból folyóan átlépték.

 

3. §

Az Erdélyi Emlékérem odaítélése a legfelsőbb Hadúr nevében és díjmentesen történik.

Az igényjogosultság megállapítására és az Emlékérem odaítélésére Magyarország Főméltóságú Kormányzója a következőket jogosítja fel:

1. a magyar királyi honvédségnél és csendőrségnél

a) a tényleges szolgálatot teljesítő egyénekre vonatkozóan az elöljáró csapattest (ennek megfelelő, illetve ennél magasabb) parancsnokokat (főnököket, vezetőket),

b) a nemtényleges viszonyba már visszahelyezett egyénekre vonatkozóan az állománytest parancsnokokat;

2. a m. kir. rendőrség egyéneire, a m. kir. pénzügyőrség egyéneire, a katonai közigazgatásnál alkalmazott polgári tisztviselőkre, valamint a m. kir. államvasutak és a m. kir. posta alkalmazottaira vonatkozóan a m. kir. 1. honvéd hadsereg parancsnokát.

 

4. §

Az Erdélyi Emlékérem tulajdonosa az érem odaítéléséről «Igazolvány»-t kap.

Az emlékérem igazolványa

5. §

Az Erdélyi Emlékérem a tulajdonos halála után az örökösök birtokában marad.

 

6. §

Az érmet háromszög alakban összehajtott egyszínű sötét kobalt-kék szalagon a bal mellen kell viselni, s az a rangsorban a Felvidéki Emlékérem után sorol. Magánalkalmakkor kisebbített alakban is viselhető.

 

7. §

Csak az előírásnak megfelelő jelvényt szabad viselni.

8. §

Az Erdélyi Emlékérem irodájának teendőit Magyarország Kormányzójának katonai irodája látja el.

 

9. §

A büntető és egyéb törvényeknek a rendjelekre vonatkozó rendelkezései az Erdélyi Emlékéremre is érvényesek.

Kelt Budapesten, 1941. évi április hó 8. napján.

Horthy s. k.

vitéz Bartha s. k.

A végrehajtási határozványok az 1941. évi április hó 29-én kelt 19. sz. Honvédségi Közlönyben (Szab. rend.) 27.822/eln. 8. — 1941. sz. körrendelettel kerültek kiadásra.

(Rendelet száma: 23.319/eln. 8. — 1941. évi április hó 25-én.)

27.822/eln. 8. — 1941. számú körrendelet.

Végrehajtási határozványok a Keletmagyarország és Erdély egy részének Mátyás Király jubileumi esztendejében történt felszabadulása emlékére alapított Erdélyi Emlékérem adományozásához

 

A Kormányzó Úr Ő Főméltósága 1940. évi október hó 1. napján kelt legfelsőbb elhatározásával Keletmagyarország és Erdély egy részének felszabadulása emlékére alapított Erdélyi Emlékérem adományozásával kapcsolatosan az alábbiakat rendelem el:

I. Az Erdélyi Emlékéremre igényjogosultak:

1. a m. kir. honvédség mindama hivatásos és nem hivatásos állományú egyénei, akik 1940. évi július hó 2. és 1940. évi szeptember hó 30. napja közötti időben legalább 28 napon át tényleges katonai szolgálatot teljesítettek,

2. a m. kir. csendőrség mindama hivatásos és nem hivatásos állományú egyénei, akik 1940. évi július hó 2. és 1940. évi szeptember hó 30. napja között legalább 28 napon át tényleges csendőrségi szolgálatot teljesítettek,

3. a katonai közigazgatásnál alkalmazott mindazok a — m. kir. honvédséghez, illetve csendőrséghez tartozó — nyugállományú, szolgálaton kívüli viszonybeli, valamint tartalékos tisztek és legénységi állományú egyének, akik a 28 napos tényleges katonai szolgálatot csak 1940. évi szeptember hó 30. után érték el, de a trianoni határt 1940. szeptember 4. és 13. közötti időben lépték át a m. kir. honvédség csapataival együtt,

4. a m. kir. rendőrségnek és a m. kir. pénzügyőrségnek mindazok a tagjai, akik a trianoni határt 1940. évi szeptember hó 4. és 13. napjai között — a m. kir. honvédség csapataival együtt vagy azok előtt — hivatásukból folyóan átlépték,

5. a m. kir. államvasutaknak és a m. kir. postának mindazok az alkalmazottai, akik a trianoni határt 1940. évi szeptember hó 4. és 13. napjai között — a m. kir. honvédség csapataival együtt vagy azok előtt — hivatásukból folyóan átlépték,

6. a katonai közigazgatásnál alkalmazott mindazok a polgári tisztviselők, akik illetékes felsőbbségük által mint kiküldött szakelőadók teljesítettek 28 napos szolgálatot és a trianoni határt 1940. szeptember 4. és 13. közötti időben lépték át a m. kir. honvédség csapataival együtt.

 

www.youtube.com/watch?v=oxhbJh4zv_0

 

II. Az emlékéremre való igényjogosultság megállapítása:

Az igényjogosultság megállapítására hivatottak:

1. a m. kir. honvédségnél és a m. kir. csendőrségnél:

a) a tényleges szolgálatot teljesítő egyénekre vonatkozóan az elöljáró csapattestparancsnok (ezred, önálló osztály), továbbá ennek megfelelő, illetve ennél magasabb parancsnok (főnök, vezető),

b) a nemtényleges viszonyba visszahelyezett egyénekre vonatkozóan az állománytest parancsnok.

2, A m. kir. rendőrség, a m. kir. pénzügyőrség egyéneire, a m. kir. államvasutak, a m. kir. posta alkalmazottaira, valamint a katonai közigazgatásnál alkalmazott polgári tisztviselőkre vonatkozóan a m. kir. 1. honvéd hadsereg parancsnoka.

Bevonulási gomblyuk miniatűrök

III. Az emlékérem igénylése:

A II. fejezet 1. pont alatt megnevezett valamennyi parancsnokság (hatóság, intézet), az igényjogosultság megállapítása után az emlékérem szükségletet számszerileg jelentse az illetékes hdt. pság-nak, illetve légierő, folyamierő parancsnokságnak. A Kormányzó katonai irodája (testőrség, koronaőrség), továbbá a központi szervek ( II. M., Vkf. oszt.-ok stb.), valamint hdt. köteléken kívüli pság-ok és alakulatok az igény jogosultság megállapítása után igénylésüket közvetlenül terjesztik elő.

A Kormányzó katonai irodája, központi szervek (H. M., Vkf. osztályok stb.) a hdt. légierő, folyamierő parancsnokságok és hdt. köteléken kívüli pság-ok és alakulatok, (hatóságok és intézetek) az alakulatonként részletezett számszerinti emlékérem szükségletet f. évi május 15-ig a H. M. 8. oszt-tól igényeljék.

Az 1. honvéd hadseregparancsnokság a II. fejezet 2. pont alatt felsorolt igényjogosultakra nézve az emlékérem számszerinti szükségletet testületenként részletezve ugyancsak f. évi május 15-ig a H. M. 8. oszt-tól igényelje.

IV. Az emlékérem kiadása.

A Honvédelmi Miniszterum a beérkezett számszerinti igénylések alapján az emlékérmeket az igénylő pság-oknak, hatóságoknak, illetve intézeteknek szétosztás végett kiadja.

 

V. Az emlékérem átadása:

1. A ténylegesen szolgáló igényjogosultakat f. évi június hó 18-án a Kormányzó Úr Ő Főméltósága magas születése napján, a Szolg. Szabályzat T. R. 627. pontjának értelemszerű alkalmazásával, ünnepélyes módon kell az emlékéremmel feldíszíteni az állomásparancsnok intézkedései szerint. Az ünnepélyre a nemténylegesek is meghívhatok és feldíszítésük ott megtörténhetik.

2. A nemtényleges viszonyba már visszahelyezett igényjogosultaknak: az emlékérmet a lakóhely szerint nyilvántartásra illetékes honvéd kiegészítő (Budapesten kerületi katonai) parancsnokság útján kell kiadni a következő módon:

a) a honvéd kiegészítő parancsnokság székhelyén lakó nemtényleges igényjogosultaknak emlékéremmel való feldíszítését a kieg. parancsnokság végezze, lehetőleg ünnepélyes keretek között a fenti napon;

b) a nem helyben lakó igényjogosultak részére az emlékérmet a kieg. pság. a. lakóhely szerint illetékes népmozgalmi nyilvántartóknak küldje meg, akik az emlék érem kiadását eszközlik.

3. Az emlékéremmel ellátottaknak az 1. sz. melléklet szerinti „Igazolvány"-t kell kiadni. Az Igazolványt szintéin a H. M. készítteti el és az az emlékéremmel együtt kerül kiadásra.

Az Igazolványt a II. fejezetben felsorolt parancsnokságok állítják ki és azt körbélyegzővel ellátva, aláírva, az érmekkel együtt adják ki az igényjogosultaknak.

 

VI . Nyilvántartás.

1. Az emlékérem adomány ázását állományparancsilag ki kell hirdetni és az adományozást úgy a hivatásos, mint a nemtényleges viszonybeliekinél az anyakönyvi lapba és a minősítési okmányba elő kell jegyezni.

2. Az állomány testek és utalt alakulatok a hivatásos állományúaknál az adományozást „Változási

3. Az időközben nemtényleges viszonyba visszahelyezetteknél az adományozást a nyilvántartási lapon való előjegyzés végett az állománytestek és utalt alakulatok „Változási kimutatás"-sal közlik a lakóhely szerint nyilvántartásra illetékes honvéd kiegészítő (Budapesten kerületi katonai) parancsnoksággal.

Ez utóbbi a nemtényleges tisztekről, tisztjelöltekről (hasonlóállásúakról) és a tart. tiszti kiképzésen megfelelt karpaszományosokról, illetőleg hadapródokról, az adományozás előjegyzésének megtörténtét a Hvt. U. ITI. Rész 4. Cím, 5. sz. minta szerinti „Változási kimutatás"-sal jelenti a Honv. Minisztérium nyilvántartásra illetékes osztályainak (lásd, a Hvt. U. III. Rész, 4. Cím, 6, sz. mellékletét) és közli az érdekelt állománytestével.

 

VII. Az emlékérem viselési sorrendje és rövidített megjelölése:

Az emlékérem az 1937. évi 18. sz. H. K.-bon (Szab. rend.) közzétett 28.6Sl/eln. 2.— 1937. sz. körendelettel kiadott „Rendjelek, érdemjelek, dísz- és emlékjelek viselési sorrendjében", a Felvidéki Emlékérem után sorol.

Az emlékérem jelzése: (E)

Budapest, 1941. április hó 26-án.

 

Vöröskeresztes szolgálatot teljesítők részére az Erdélyi és Délvidéki Emlékérem odaítélése

 

A Kormányzó Úr Ő Főméltósága az Erdélyi és Délvidéki Emlékéremre vonatkozó igényjogosultságot a Magyar Vöröskereszt tagjai részére — az alább meghatározott feltételek mellett — kiterjeszteni kegyeskedett.

„1. Erdélyi Emlékéremre igényjogosultak a Magyar Vöröskereszt alakulatoknak (intézeteknek) mindazon tagjai, akik a trianoni határt 1940. IX. 3. és 13. közötti időben lépték át a m. kir. honvédség csapataival együtt és a felszabadult területen legalább 28 napos szolgálatot teljesítettek.

2. A Délvidéki Emlékérem alapszabályai 2. §. 4. pontjában foglaltak alapján: a Délvidéki Emlékéremre igényjogosultak a Magyar Vöröskereszt alakulatoknak (intézeteknek) mindazon tagjai, akik a trianoni határt 1941. IV. 7. és 30. közötti időben lépték át a m. kir. honvédség csapataival együtt."

A fenti rendelet 1. pontját az 1941. évi 18. sz. Honvédségi Közlöny-- (Szü.) ben közzétett Erdélyi Emlékérem alapszabályai 2. §-ánál elő kell jegyezni.

(Rendelet száma: 20.453/eln. 8. e. — 1942. évi április hó 25-én.)

 

Fölösszámú Erdélyi Emlékérem Beszállítása

 

Elrendelem, hogy mindazok a parancsnokságok, alakulatok, hatóságok, szervek stb., amelyeknél még fölösszámú Erdélyi Emlékérem, szalag és igazolvány-nyomtatvány van, azt f. évi május 31-ig szállíttassák be a H. M. 8/e. osztálynak.

A beszállításból felmerülő költségeket a R. M. hitel terhére kell elszámolni.

Budapest, 1942. évi március hó 31-én.