Magyar Szent Korona Rend

Kedves dr. Kállay! A magyar királyi honvédelmi miniszterrel egyetértésben tett előterjesztésére elhatároztam, hogy idegen államok állampolgárainak a magyar érdekek szolgálatában akár békében, akár háborúban szerzett érdemei jutalmazására Magyar Szent Korona Rend elnevezésű, kizárólag külföldi állampolgárok részére adományozható magyar kitüntetést alapítok.

Amidőn a Magyar Szent Korona Rendnek bemutatott alapszabályait jóváhagyom, felhívom, hogy a jelen elhatározásom folytán szükséges további intézkedéseket tegye meg.

Kelt. Budapesten, 1943. évi március hó 3. napján.

Horthy s.k.

Kállay Miklós s.k.

A Magyar Szent Korona Rend alapszabályai

A Magyar Szent Korona Rend

 

1.§

A Rend célja és adományozása.

A Magyar Szent Korona Rendet Magyarország Főméltóságú Kormányzója kizárólag külföldi állampolgároknak adományozza, Magyarország érdekeinek előmozdítása körül akár polgári, akár katonai téren szerzett érdemekért. Az adományozás polgári egyének részére a m. kir. külügyminiszternek a minisztertanács hozzájárulásával tett előterjesztésére, katonai személyek részére pedig a m. kir. honvédelmi miniszternek, illetőleg a m. kir. honvéd vezérkar főnökének közvetlen előterjesztésére díjmentesen történik.

 

2.§

A Rend fokozatai és ezek elnevezése.

A Rendnek nyolc fokozata van. Elnevezésük a következő:

1. „Magyar Szent Korona Rend nagykeresztje”.

2. „Magyar Szent Korona Rend középkeresztje a csillaggal”.

3. „Magyar Szent Korona Rend középkeresztje”.

4. „Magyar Szent Korona Rend tisztikeresztje”.

5. „Magyar Szent Korona Rend lovagkeresztje”.  

6.  „Magyar Szent Korona Rend arany érdemkeresztje”.

7. „Magyar Szent Korona Rend ezüst érdemkeresztje”.

8. „Magyar Szent Korona Rend bronz érdemkeresztje”.

3.§

A Rend jelvényeinek leírása és viselési módja

1. A Magyar Szent Korona Rend nagykeresztje keskeny arany zománc szegélyű, fehér zománcos, 55 mm átmérőjű kereszt, melynek szárai a közép felé gyengén összefutnak. A kereszt közepét egy 2 mm széles arany babérkoszorúval övezett 20 mm átmérőjű, sugaras smaragdzöld zománcú körlap fedi, melyet a Magyar Szent Koronának 16 mm széles aranyozott, kicsinyített mása ékesít. A kereszt 100 mm széles, egyszínű sötét piros  szalagon jobb vállról a bal csípő felé viselendő. A nagykereszthez tartozik továbbá egy 90 mm átmérőjű, 8 egyenes sugarú, ezüstös, domború csillag, melynek közepét a Magyar Szent Korona Rend tiszti keresztjével megegyező kereszt ékesíti. A csillag a bal mellre tűzve viselendő.

2-3. A Magyar Szent Korona Rend középkeresztje keskeny arany zománc szegélyű, fehér zománcos, 52 mm átmérőjű kereszt, melynek szárai a közép felé gyengén összefutnak. A kereszt közepét egy 2 mm széles arany babérkoszorúval övezett 20 mm átmérőjű, sugaras smaragdzöld zománcú körlap fedi, melyet a Magyar Szent Koronának 16 mm széles aranyozott, kicsinyített mása ékesít. A kereszt 40 mm széles, egyszínű sötét piros szalagon a nyakban viselendő.

A középkereszthez –amennyiben a csillaggal adományoztatik- tartozik továbbá egy 80 mm átmérőjű, 8 egyenlő sugarú, ezüstös domború csillag, melynek közepét a Magyar Szent Korona Rend lovagkeresztjével megegyező kereszt ékesíti. A csillag a jobb mellre tűzve viselendő.

4. A Magyar Szent Korona Rend tiszti keresztje keskeny arany zománc szegélyű, fehér zománcos, 50 mm átmérőjű kereszt, melynek szárai a közép felé gyengén összefutnak. A kereszt közepét egy 2 mm széles arany babérkoszorúval övezett, 20 mm átmérőjű sugaras smaragdzöld zománcú körlap fedi, melyet a Magyar Szent Koronának 16 mm széles aranyozott kicsinyített mása ékesít. A bal mellre tűzve viselendő. Szalagja nincs.

5. Magyar Szent Korona Rend lovagkeresztje keskeny arany zománc szegélyű, fehér zománcos, 42 mm átmérőjű kereszt, melynek szárai a közép felé gyengén összefutnak. A kereszt közepét egy 2 mm széles arany babérkoszorúval övezett, 18 mm átmérőjű, sugaras smaragdzöld zománcú körlap fedi, melyet a Magyar Szent Koronának 14 mm széles aranyozott kicsinyített mása ékesít. A lovagkereszt háromszög alakban összehajtott 40 mm széles, egyszínű sötétpiros szalagon a bal mellen viselendő.

6. A Magyar Szent Korona Rend arany keresztje 42 mm átmérőjű aranyozott kereszt, melynek szárai a közép felé gyengén összefutnak. A kereszt közepét egy 2 mm széles arany babérkoszorúval övezett 18 mm átmérőjű, sugaras smaragdzöld zománcú körlap fedi , melyet  a Magyar Szent Koronának 14 mm széles aranyozott, kicsinyített mása ékesít. A kereszt 40 mm széles, háromszög alakban összehajtott, egyszínű sötétpiros szalagon a bal mellen viselendő.

7. A Magyar Szent Korona Rend ezüst keresztje 42 mm átmérőjű ezüstözött kereszt, melynek szárai a közép felé gyengén összefutnak. A kereszt közepét egy 2 mm széles ezüstözött babérkoszorúval övezett, 18 mm átmérőjű ezüstözött, sugaras körlap fedi, melyet  a Magyar Szent Koronának 14 mm széles ezüstözött, kicsinyített mása ékesít. A kereszt 40 mm széles, háromszög alakban összehajtott, egyszínű sötétpiros szalagon a bal mellen viselendő.

8. A Magyar Szent Korona Rend bronz keresztje 42 mm átmérőjű bronz kereszt, melynek szárai a közép felé gyengén összefutnak. A kereszt közepét egy 2 mm széles bronz babérkoszorúval övezett, 18 mm átmérőjű, bronz sugaras körlap fedi , melyet  a Magyar Szent Koronának 14 mm széles bronz, kicsinyített mása ékesít. A kereszt 40 mm széles, háromszög alakban összehajtott, egyszínű sötétpiros szalagon a bal mellen viselendő.

 

A Magyar Szent Korona Rend, mint hadi kitüntetés.

 

4.§

A hadidíszítmény

A háború idején a hadviselés terén felmutatott érdemekért katonai, vagy polgári személyeknek hadikitüntetésként adományozott Magyar Szent Korona Rendet „hadidíszítmény”-ként a kereszt szárai között elhelyezett és a kereszt szárai által megszakított kör alakú, 3 mm széles babérkoszorú ékesíti. Ugyanez a babérkoszorú övezi a csillagon elhelyezett keresztet is. A babérkoszorú színe a nagykeresztnél, középkeresztnél, tisztikeresztnél és lovagkeresztnél smaragdzöld, az arany keresztnél arany, az ezüst keresztnél ezüst, a bronz keresztnél bronz.

 

5.§

A kardok

Háború idején a hadviselés érdekeinek szolgálatában a harctéren szerzett katonai érdemekért a Magyar Szent Korona Rend „a kardokkal” kerül adományozásra. Ebben az esetben a Rend jelvényeit a hadidíszítményen kívül a kereszt szárai között átlósan elhelyezett két egyenes kard is díszíti. Ugyanez a kard díszíti a csillagra elhelyezett keresztet is. A kard színe a nagykeresztnél, középkeresztnél, tisztikeresztnél, lovagkeresztnél és arany keresztnél arany, ezüst keresztnél ezüst, bronz keresztnél bronz.

6.§

A hadikitüntések besorolása

A hadidíszítménnyel adományozott kitüntetés a rangsorban az azonos békekitüntetés, a kardokkal adományozott kitüntetése pedig az azonos, hadidíszítménnyel adományozott kitüntetést közvetlenül megelőzi.

7.§

A hadikitüntetések adományozása

A Magyar Szent Korona Rendnek háború idején hadikitüntetésként való adományozása a hadviselés terén érdemeket szerzett polgári egyének, valamint hátországi beosztásban lévő katonai személyek részére pedig a m. kir. honvéd vezérkar főnöke közvetlen előterjesztésére díjmentesen történik.

 

Egyéb rendelkezések

 

8.§

Magyar Szent Korona Rend nagykeresztjével, középkeresztjével a csillaggal, középkeresztjével, tisztikeresztjével és lovagkeresztjével oklevél jár. A Magyar Szent Korona Rend arany, ezüst és bronz keresztjének adományozásáról a m. kir. külügyminiszter, illetőleg a m. kir. honvédelmi miniszter értesítést ad ki.

 

9.§

A Magyar Szent Korona Rend irodájának teendőit Magyarország Kormányzójának kabinetirodája és katonai irodája látják el.

 

10.§

Aki a Magyar Szent Korona Renddel van kitüntetve, jogosult magát a megfelelő kitüntetés tulajdonosának nevezni. Kiváltság a kitüntetéssel nem jár.

 

11.§

A Magyar Szent Korona Rend jelvényei magánalkalmakkor kicsinyített alakban (en miniature) is viselhetők.

 

12.§

Együttes birtoklás esetén a Magyar Érdemrend béke, hadiszalagos (hadidíszítményes) és kardos fokozatai közvetlenül megelőzik a Magyar Szent Korona Rend azonos béke-, hadidíszítményes- és kardos fokozatait.

A békekitüntetésként, vagy hadiszalagon adományozott Magyar Arany-, Ezüst- és Bronz Érdemkereszt közvetlenül a Magyar Szent Korona Rend békekitüntetésként, vagy hadidíszítménnyel adományozott arany-, ezüst- és bronzkeresztje elé sorol, mg a Magyar Szent Korona Rend kardokkal adományozott eme fokozatai közvetlenül megelőzik az azonos fokozatú hadiszalagos Magyar Érdemkeresztet.

 

13.§

A Magyar Szent Korona Rend tulajdonosai a Rend magasabb osztályának részükre történt adományozása esetén az alacsonyabb fokozatú rendjelnek is tulajdonosai maradnak és azt viselhetik.

A Rend jelvényei a tulajdonos elhalálozásakor emlékül az örökös birtokában maradnak.

 

14.§

A büntető és egyéb törvények a rendjelekre vonatkozó  rendelkezései a Magyar Szent Korona Rend jelvényeire is alkalmazást nyernek.