Hadirokkant jelvény

 

A hadirokkant jelvény alapszabályai

Magyarország Főméltóságú Kormányzója a nemzet kegyeletes hálájára érdemessé vált azon egyének, akik társadalmi megbecsülésének és tiszteletének előmozdítása céljából, akik a világháborúban vagy az azt követő gyászos emlékezetű forradalmak idején hazafias kötelességük teljesítése közben a hazáért testi épségüket áldozták, a m. kir. kormány előterjesztésére 1931. évi március hó 31. napján kelt magas elhatározásával Hadirokkant jelvényt alapítani és erre nézve a következő rendelkezéseket jóváhagyni méltóztatott.

1.§

A Hadirokkant jelvényt Magyarország Főméltóságú kormányzója a volt és jelenleg is hivatásos katonai egyének részére pedig a m. kir. népjóléti és munkaügyi miniszternek a minisztertanács hozzájárulásával előterjesztésére adományozza.

2.§

A Hadirokkant jelvény aranyozott fémből készült és 22 mm. Átmérőjű, a magyar Szent Korona képmásával díszített babérkoszorúval övezett „H. R.” betű, amely a sebesültek érmével rendelkező hadirokkantaknál a sebesültek érmének szalagjára, egyéb rokkantaknál pedig a háborús emlékérem szalagjára erősítendő.

 

A Hadirokkant Jelvény A Magyar Háborús Emlékérmen, a Sebesülési Érmen, valamint a Tűzkereszten viselve

(A Tűzkereszt harmadosztályát nem adományozták Hadirokkant jelvénnyel!)

3.§

A Hadirokkant jelvényre igénnyel bírnak: akik a világháború idején, mint a volt fegyveres erő tagjai megsebesültek és ezen sebesülésük, vagy háborús katonai szolgálatuk ideje alatt önhibájukon kívül szerzett betegségük következtében, -úgyszintén azok, akik az úgynevezett tanácsköztársaságot támadó ellenforradalomban vagy az ezt követő időkben vettek részt, mint valamelyik fegyveres csoport tagjai és a harcban vagy a rémuralom fogságában szerzett sérülések vagy betegségük következtében – egészségükben maradandóan károsultak és keresetképességükben legalább 25%-kal csökkentek, amennyiben szabadság vagy hivatalvesztés büntetést kiszabó bírói ítélet hatálya alatt nem állnak.

4.§

A jelvénnyel való részesítés hatálya alól ki vannak zárva: mindazok, akik a 3.§-ban felsorolt feltételeknek nem felelnek meg.

Ki vannak zárva azok az egyének is, akiknek hadifogságba jutása, illetve a fogság alatti, vagy a forradalmak idején tanúsított magatartása az illetékes hatóságok által „nem igazoltnak” minősítetett.

Nem ítélhető oda a Hadirokkant jelvény azon nem hivatásos katonai állományból származó hadirokkantak részére sem, akik az úgynevezett vörös hadseregben teljesített szolgálatuk ideje alatt váltak rokkanttá, még az esetben sem, ha részükre a hadirokkant ellátásba való felvételt a m. kir. népjóléti és munkaügyi miniszter kivételesen engedélyezte is.

5.§

A Hadirokkant jelvény tulajdonosának elhalálozása esetén az örökösök tulajdonában marad.

6.§

A Hadirokkant jelvény csak a 2.§-ban leírt rendszeresített alakban és kiállításban, magánalkalmakkor azonban kisebbített alakban (en miniature) is viselhető.

7.§

A jelvény adományozásának megtörténtét és viselésének jogosultságát a m. kir. honvédelmi, illetve a a m. kir. népjóléti és munkaügyi miniszter „Igazolvány” kiállítása által hitelesíti.

8.§

Csakis az előírásnak megfelelő jelvény viselhető.

9.§

A büntető és egyéb törvényeknek a rendjelekre vonatkozó rendelkezései a Hadirokkant jelvényre szintén alkalmazást nyernek.

A Hadirokkant jelvény fenti szabályait jóváhagyom.

Kelt Budapesten, 1931. évi március hó 31-én.

Horthy s. k.

Bethlen István s.k.

 

A Hadirokkant jelvény alapszabályaihoz végrehajtási határozványok a tényleges szolgálatban álló és a hivatásos állományból származó honvéd egyének részére.

Az alapszabályok kiegészítései:

1. Igényjogosultság igazolása:

Az igényjogosultság megállapítására az igényjogosultak birtokában lévő felülvizsgálati határozatot tartalmazó rendelet, vagy a nyugállományba helyezésről szóló okmány szolgál.

Igényjogosultak általában azok, akik felülvizsgálaton az A-10 Felülvizsgálati szabály

28.§ c; és d; pontja (tiszteknél)

50.§ b; és d; pontja (legénységnél) szerint osztályoztattak és ezen osztályozás –határozat alapján- jogerőre emelkedett.

Ebből kifolyólag azok, akiknek végleges felülvizsgálati leletük nincsen, illetőleg fenti osztályozások egyikével sem bírnak, tekintetbe nem jöhetnek.

2. Igényjogosultság megállapítása:

Az igényjogosultságot – a felülvizsgálati iratok alapján- :

A; Tisztek részére a honvédelmi miniszter

B; legénység részére a – felülvizsgálat helye szerint területileg illetékes- vegyesdandár-parancsnokságok állapítják meg. A rangosztályba nem sorolt havidíjasok felülvizsgálati iratait evégből esetenként a honvédelmi minisztertől (10. osztály) szerezzék be.

3. Eljárás a tényleges szolgálatban állók részére. Beadványok előterjesztése.

Valamennyi állománytest a hadirokkant jelvényre igényjogosult tényleges állománya tiszt és legénységről az 1., illetve a 2. számú melléklet „Minta” szerint külön-külön Beadványt szerkeszt és azt 1932. évi január hó 31-ig szolgálati úton a honvédelmi miniszterhez (tisztekét a 8. osztálynak, legénységét a 10. osztálynak terjeszti fel.

Bármely okból elmaradottakról szerkesztett beadványokat – minden hónap 5-ig – pótlólag kell előterjeszteni.

 

Hadirokkant jelvény igénylése és adományozása a tényleges és a hivatásos állományba tartozó (ny.a., szkv.) Tűzkereszt tulajdonos hadirokkant honvédegyének számára

1. Magyarország Főméltóságú Kormányzójának 1941. évi november hó 24-én kelt legfelsőbb elhatározásával alapított Tűzkereszt bármely fokozatával rendelkező hadirokkantak a tűzkereszt szalagján a rendszeresített hadirokkant jelvényt viselik.

2. A hadirokkant jelvénynek a tűzkereszt tulajdonos tényleges állományú tisztek, tisztjelöltek (hasonállásúak), valamint a nyugállományú legénységi személyek részére való igénylése és adományozása tekintetében a következőket rendelem:

1.§

Igényjogosultság

Igényjogosultak mindazok, akik a hadjárat tartama alatt (jelen háborúban Kassa bombázásának napjától, 1941. évi június hó 26-tól, vagy a múltban az 1938, 1939. évi Felvidék-i és Kárpátalja-i, az 1940. évi Erdély-i, valamint az 1941. évi Délvidék-i hadműveletek során) a kivonult hadműveleti, vagy a hátországban mozgósított hadseregen belül, ellenséges hadeszközök közvetlen, vagy közvetett befolyása folytán elszenvedett sebesülésük, vagy sérülésük, avagy igazoltan háborús szolgálatuk alatt (a háború következtében) szerzett betegségük következtében egészségükben maradandóan károsodtak és keresetképességükben legalább 25%-kal csökkentek, s részükre a Tűzkeresztet így keletkezett hadirokkantságuk alapján adományozták, feltéve, hogy nem állnak a Hadirokkant jelvény alapszabályainak 4.§-ban meghatározott kizáró okok valamelyikének hatálya alatt.

2.§.

Az igényjogosultság megállapítása

Az igényjogosultságot –felülvizsgálati iratok alapján -

a; tisztek, tisztjelöltek (hasonállásúak) részére a honvédelmi miniszter

b; legénység részére a – felülvizsgálati helye szerint területileg illetékes –hadtestparancsnokság állapítja meg. A volt rangosztályba nem sorolt havidíjasok felülvizsgálati iratait evégből a honvédelmi minisztertől szerezzék be.

3.§

Beadványok előterjesztése

1. Valamennyi állománytest, az 1§ alapján hadirokkantjelvényre igényjogosult

a; tényleges állományban lévő tisztekről, tisztjelöltekről és hasonállásúakról a honvédelmi miniszterhez,

b; a tényleges szolgálatban álló legénységről az igényjogosultság megállapítására hivatott hadtestparancsnoksághoz terjeszti fel az 1. számú melléklet ’Minta’ szerinti beadványt. Utóbbiak az igényjogosultság megállapítása után a hozzájuk beérkezett beadványokat gyűjtve, ugyancsak a honvédelmi miniszterhez (8/c osztály) terjesztik fel.

2. A hadirokkantság és a Tűzkeresztet okmányokkal igazolni kell.

4.§

A hadirokkant jelvény kiosztása

1. Az odaítélt hadirokkant jelvényeket a 2. számú melléklet Minta szerinti igazolványokkal együtt közvetlenül a beadványt szerkesztő állománytest parancsnokságának adja ki a honvédelmi miniszter.

2. A hadirokkant jelvények átadása a kitüntetések átnyújtására megállapított ünnepélyes külsőségek mellett történik.

Budapest, 1943.évi január hó 27-én