Légoltalmi jelvény

 

119.490 eln. 35. — 1944. számú körrendelet.

Légoltalmi jelvények rendszeresítése tárgyában

1. §

A légoltalom szervezése, fejlesztése és népszerűsítése érdekében önként, vagy hivatásból folyóan legalább egy éven át eredményes és hasznos tevékenységet kifejtők, valamint egy éven át kifogástalan légoltalmi szolgálatot teljesítők, úgyszintén azok részére akik légitámadás alatt, vagy után mentési munkálatokban, tűzoltásban, sérültek ellátásában, fel nem robbant bombák, aknák stb. közömbösítésében legalább egy alkalommal önfeláldozóan és hathatósan közreműködtek, légoltalmi jelvényt rendszeresítek.

2. §

A légoltalmi jelvény oxidált alumíniumból készített 60 milliméter átmérőjű, görbített szárú, bevágott élű kereszt alapjára helyezett, légitámadást szimbolizáló rajzú pajzs, amely jobbról tölgy, balról olajággal van övezve. A pajzson egy szárnyait széttáró sas pihen, felette szalagdíszen „LÉGOLTALOMÉRT" felírással.

3. §

A légoltalmi jelvény nemre és korra való tekintet nélkül feddhetetlen előéletű katonai és polgári személynek adományozható. Az 1942:XIV. tc. 3. § (3) bekezdése értelmében zsidónak tekintendő személyek légoltalmi jelvényt nem nyerhetnek.

4. §

A légoltalmi jelvényt a honvédelmi miniszter adományozza.

Adományozásra javaslatot tehetnek:

a) városok és községek légoltalmi vezetői és parancsnokai,

b) Hadtest (kerületi) légoltalmi parancsnokok,

c) a Légoltalmi Liga Országos Elnöksége, területi felügyelői, budapesti főkörzetvezetői,

d) az Országos Tűzrendészeti Felügyelő és

e) az Országos Légoltalmi Parancsnok.

A javaslatokat szolgálati úton a honvédelmi miniszterhez (VI. légvédelmi és légoltalmi csoportfőnökséghez) kell felterjeszteni.

5. §

A légoltalmi jelvény visszamenőleges hatállyal is odaítélhető (kivételes és igen érdemes esetekben) olyan személyek részére, akik a feltételeknek a jelvény rendszeresítése előtt már megfeleltek.

6. §

A jelvény adományozásáról és viselés ének jogosultságáról a m. kir. honvédelmi minisztérium (VI. Csf.) „Igazolvány"-t ad k i. Az igazolvány az ellátott, ill. viselésre jogosult nevén és személyi adatain kívül az adományozó miniszteri rendelet számát és keltét is tartalmazza, hátlapján pedig a viselésre vonatkozó előírásokat tünteti fel.

7. §

A légoltalmi jelvény az odaítélés után ármegtérítés nélkül az igényjogosult tulajdonába megy át.

8. §

A légoltalmi jelvényt a nők és férfiak egyenruhán, valamint ünnepélyes alkalmakkor a polgári ruha jobb mellének közepén a 2. §-ban előírt alakban viselhetik.

Magánalkalmakkor kisebbített alakban (en miniaturé) férfiak a polgári ruha baloldali gomblyukában, nők a bal mell felett is viselhetik.

1944. május hó 19.

 

50.773/eln. 8. e. — 1944. számú körrendelet.

Légoltalmi Jelvény viselése és az adományozás előjegyzése

Az 1944. évi 26. sz. H. K.-(Szab. rend.)ben közzétett 119.490/eln. 35. — 1944. számú körrendelettel kapcsolatban az alábbiakat rendelem el:

1. A Légoltalmi Jelvényt a Sportügyességi Jelvény felett elhelyezve kell viselni.

2. A Légoltalmi Jelvény adományozását állományilag kell kezelni és az összes személyi és erkölcsi okmányokon elő kell jegyezni. Tiszteknél (hasonlóállásúaknál) a minősítési táblázat „Különleges készségei és hajlamai" című rovatába ugyancsak be" kell vezetni.

Jelen rendeletemet az 1944- évi 26. sz. H. K-(Szab. rend.)ben közzétett 119.490/ eln. 35. — 1944. sz. körrendeletnél elő kell jegyezni, továbbá az A—7—3. jelzésű Tiszti Minősítési Szabályzathoz kiadott Emlékeztető 9. oldalának utolsó bekezdésénél kivonatban kell elhelyezni.

Budapest, 1944. évi augusztus hó 5-én.