Sportügyességi jelvény

 

Nagy és kis sportügyességi jelvények.

532.827/2. r. — 1941. számú körrendelet.
Sportjelvények rendszeresítése

A m. kir. honvédség részére a csatolt melléklet szerinti sportjelvényeket rendszeresítem.
Az Olympiai bajnok- és Sportbajnoki jelvény 1.5 mm vastag tombak-lemezből készül és tűzzománcozással van színezve. A honvéd sportügyességi jelvények 1 mm vastag sárgaréz-lemezből, vagy alumínium ötvözetből készülnek. A nagy jelvény ezüstözött (ó-ezüstözött) a kis jelvény bronz színűre van oxidálva.

A sportjelvények odaítélésének feltételei:
1. Olympiai bajnok jelvény:
Olympiai bajnokjelvény adományozható hivatásos tényleges állományú tisztnek (hasonlóállásúnak) és tiszthelyettesnek, aki olympiai egyéni, vagy csapatbajnokságot nyert.


2. Sportbajnoki jelvény:
Sportbajnoki jelvény adományozható minden hivatásos tényleges tisztnek (hasonlóállásúnak) és tiszthelyettesnek, aki Világ-, Európa-, vagy Magyar egyéni, vagy csapatbajnokságot nyert.

3. Honvéd sportügyességi jelvény:
A) Honvéd sportügyességi jelvény (nagy) adományozható a m. kir. honvédség mindama tagjának, aki az összhonvédség hadsereg sportverseny egyéni versenyszámában I. helyezést ért el,
b) az ugyanilyen hadsereg sportversenyen ,,A hadsereg legjobb sportalosztálya" címén kiírt csapatversenyben I. helyezést elért alosztálynak a versenyben részt vett tagja volt.
c) a jelvényszerző versenyen a Katonai Testnevelési Utasításban ezen jelvényre vonatkozólag megállapított feltételeknek megfelelt.

B) Honvéd sportügyességi jelvény (kicsi) adományozható a m. kir. honvédség mindama tagjának, aki
a) a hadsereg sportverseny egyéni versenyszámában II. helyezést ért el,
b) a hadsereg sportversenyén ,,A hadsereg legjobb sportalosztálya" címén kiírt csapatversenyben II. helyezést elért alosztálynak a versenyben résztvett tagja volt.

c) a jelvényszerző versenyen a Katonai Testnevelési Utasításban megállapított feltételüknek megfelelt.

 

Jelvények adományozása:
Az olympiai, vagy bajnoki eredményt elért, illetőleg a honvéd sportügyességi jelvény feltételeinek megfelelő honvéd egyének a jelvényekre vonatkozó igényüket közvetlen előljáró pság-uk útján a m. kir. „Toldi Miklós" honvéd központi testnevelési intézet parancsnokságának jelentik be. Az intézet parancsnoksága a beérkezett kérelmek elbírálásához 8 tagú bizottságot jelöl ki. A bizottság véleménye alapján az intézet pság-a a jelvény odaítélésére hozzám javaslatot tesz. A jelvényeket és a jelvény viselésére jogosító igazolványt esetenként az igényjogosult közvetlen előljáró pság-ának kiadom.
A jelvények visszamenőleges hatállyal is odaítélhetők azok részére, akik a feltételeknek való megfelelést beigazolják.
Az Olympiai- és Sportbajnoki jelvény térítési árát (db-ként 5, illetve 3 P) az igényjogosultak a m. kir. „Toldi Miklós" honv. központi testnevelési intézet pság-nak megtéríteni tartoznak.
A sportügyességi jelvények az odaítélés után — ármegtérítés nélkül — az igényjogosultak tulajdonába mennek át.


Sportügyességi jelvény viselése:
A sportügyességi jelvényt a csapattiszti jelvény helyén, illetve alatta kell viselni. A rendszeresített sportjelvények közül egyszerre csak egy jelvény viselhető.
Budapest. 1942. évi február hó 21-én.

65.543/eln. kik. — 1942. számú körrendelet.
A honvéd sportügyességi jelvények megszerzésének feltételei


A folyó évi május hó 2-án kelt 10. sz. Honvédségi Közlönyben közzétett 532.827/2. r. — 1942. számú H. M. rendeletet teljes egészében hatálytalanítom és helyette az alábbiakat rendelem:
A m. kir. honvédség részére a csatolt 1. sz. melléklet szerinti sportügyességi jelvényeket rendszeresítem:
a) „Olimpiai bajnok",
b) „Sportbajnok",
c) „Nagy sportügyességi",
d) „Kis sportügyességi jelvény "-eket.

Az „Olimpiai bajnok" és „Sportbajnoki jelvény" 1.5 mm vastag tombak lemezből készül és tűzzománcozással van színezve. A nagy és kis sportügyességi jelvények 1 mm vastag sárgarézlemezből, vagy alumínium ötvözetből készülnek.
A nagy jelvény ezüstözött (óezüstözött), a kis jelvény bronz színűre van oxidálva. Az elől felsorolt 4 sportjelvény odaítélésének feltételei a következők:
a) „Olimpiai bajnok" jelvény arany tölgy falevéllel:
Adományozható mindazon hivatásos tényleges állományú tisztnek (hasonállásúnak) és tiszthelyettesnek, akik olimpiai egyéni bajnokságot nyertek.
b) „Olimpiai bajnok" jelvény zöld tölgyfalevéllel:
Adományozható mindazon hivatásos tényleges állományú tisztnek (hasonállásúnak) és tiszthelyettesnek, akik olimpiai egyéni versenyen 2. és 3. helyezést értek el, valamint akik olimpiai csapatbajnokságban a győztes csapat tagjai.
c) „Sportbajnoki jelvény":
Adományozható mindazon hivatásos tényleges tisztnek (hasonállásúnak) és tiszthelyettesnek, aki
1. olimpiai egyéni versenyen 4—6. helyezést ért el,
2. világ-, Európa-, Európa tiszti, főiskolai világbajnoki versenyen, magyar bajnokságon, magyar öttusa bajnokságban 1. helyezést ért el.
3. Olimpiai csapatbajnokságban 2. vagy 3. helyezést ért el és a csapatnak tényleges versenyző tagja volt.
4. Á 2. pont alatt felsorolt Világ-, Európa-, Európa tiszti, főiskolai világbajnoki csapatversenyen nemzetek közötti öttusa csapatversenyen első helyezést ért el és aki a magyar csapatbajnokságban ténylegesen és eredményesen szerepelt.
5. Hadseregbajnokságokban 1. helyezést ért el.

d) Honvéd sportügyességi jelvény (nagy):
Adományozható a m. kir. honvédség mindazon tagjainak, akik
1. az összhonvédség hadsereg sportversenyén egyéni számban 2. vagy 3. helyezést értek el,
2. ugyanitt a ,.hadsereg legjobb sportalosztálya" címén kiírt csapatversenyben első helyezést elért alosztálynak a versenyben részt vett tagja volt,
3. a jelvényszerző versenyen a katonai testnevelési Utasításban erre a jelvényre vonatkozólag megállapított feltételeknek megfelelt.
4. Bármely sportágban I . osztályú versenyen 1., 2. helyezést ért el. (Magyar bajnokságok egyéni 2. és 3. helyezettje, főiskolai bajnokságok 1. helyezettje, Európa-. Európa-tiszti, főisk. világbajnoki 2—6-ik helyezettjei,)
5. a M. Kir. ,,Toldi Miklós" honv. közp. Testnevelési Intézet 2 éves tanfolyamát (volt Spoti.), legalább igen jó eredménnyel végezték.

e) Honvéd sportügyességi jelvény (kicsi):
Adományozható a m. kir. honvédség mindazon tagjainak, akik
1. hadseregversenyen 4—6. helyezést értek el,
2. hadseregversenyen ,,a hadsereg legjobb sportalosztálya" címén kiírt csapatversenyben 2. helyezést elért alosztálynak a versenyben részt vett tagja volt,
3. a jelvényszerző versenyen a Katonai Testnevelési Utasításban megállapított feltételeknék megfeleltek,
4. bármely sportágban I . osztályú versenyen 4—6. helyezést értek el,
5. a M. kir. „Toldi Miklós" honv. Közp. Testnevelési Intézet 2 éves tanfolyamát (volt Spoti.), valamint a m. kir. honvéd lovaglótanári tanfolyamot eredményesen elvégezték.

Jelvények adományozása:
Az „Olimpiai bajnok" és „sportbajnok"-i jelvényekre az igényjogosultak az odaítélésre vonatkozó kérelmüket közvetlen előljáró pság-uk útján a M. kir. „Toldi Miklós"' honv. Közp. Testnevelési Intézet pság-nak bejelentik. Az Intézet pság-a a beérkezett kérelmek elbírálásához az 5. vkf. osztály testnevelési előadója mellé egy hattagú bizottságot jelöl ki. A bizottság véleménye alapján az intézet pság-a a jelvény odaítélésére hozzám javaslatot tesz. A jelvényeket és a jelvény viselésére jogosító igazolványt esetenkint az igényjogosult közvetlen előljáró pság-ának kiadom.
A „honvéd sportügyességi" jelvények (nagy és kicsi) elbírálását és odaítélését a hadtest pság-ok hatáskörébe utalom. A hdt. pság-ok a szükséges jelvények számát esetenként az 5. vkf. osztálynak jelentsék, mely a kiszállításról gondoskodik. A jelvény viselésére jogosító igazolványt a hdt. pság-ok adják ki.
A jelvények visszamenőleges hatállyal is odaítélhetők azok részére, akik az előírt feltételeknek való megfelelést igazolják.
Az olimpiai és sportbajnoki jelvény térítési árát (darabonként 5.—, illetve 3.— pengő) az igényjogosultak a M. kir. „Toldi Miklós" honv. Közp. Testnevelési Intézet pság-ának megtéríteni tartoznak.
A nagy és kis sportügyességi jelvények az odaítélés után ármegtérítés nélkül — az igényjogosultak tulajdonába mennek.

Sportügyességi jelvények viselése:
A sportügyességi jelvényt a csapattiszti jelvény helyén, illetve alatt kell viselni. A rendszeresített sportjelvények közül valamennyi adományozható, de egyszerre csak egy viselhető.
A honvéd sportügyességi jelvények (nagy és kicsi) a megszerzés után 5 évig viselhetők. E jelvényeket minden 5 évben egészen a 40-ik életévig újólag kell elnyerni.
Az utolsó alkalommal, a 35-ik életévben elért eredmény alapján a megfelelő jelvény élethossziglan hordható.

 

Sportjelvények megszerzésének feltételei a tábornoki kar számára. (65.543/eln, H. M. kik. — 1942.)
A tábornoki kar tagjai, illetve azok a tisztek (hasonállásúak), akik 50-ik életévüket betöltötték, a „Nagy honvéd sportügyességi jelvény"-t legalább négy, a „Kis honvéd sportügyességi jel vény "-t legalább három sportágban egy bizottság előtt felmutatott megfelelő jártasságuk bebizonyításával nyerhetik el.
A választható sportágak a következők:
a) pisztolylövés: 25 méterről álló alakra 8 töltényből 4 találat, egy-egy lövést 3 mp. alatt kell leadni (hadipisztoly),
b) úszás: 100 métert tetszés szerinti úszásnemben 3 percen belül,
c) lovaglás: 1600 m vágta, percenkint 350 méteres ütemben, 3 darab legfeljebb 80 cm. magas sövényakadállyal,
d) síelés: járás síkon, lesiklás 10—20 fokú lejtőn, lesiklás közben irányváltoztatás, támasztott siklás, megállás krisztiániával,
e) kardvívás,
f) tenisz,
g) korcsolyázás,
h) evezés: sportágakat a pályázónak oly mértékben kell uralnia, hogy a honvédség fiatalabb tagjainak e sportágban felmutatott teljesítményét szakszerűen tudja elbírálni.

A sportügyességi jelvény megszerzéséért a pályázók tetszés szerinti időben jelentkezhetnek. Jelentkezésüket a M. kir „Toldi Miklós" honv. Közp. Testnevelési Intézetnek (Bp., IX., Timót-u. 3.) a d j á k le, mely a lebonyolításról legalább 5 tagú bizottság által gondoskodik.
A bizottság elnöke a mindenkori Köti. parancsnoka.
Ha a pályázó a választható sportágak közül a téli sportok valamelyik ágát is választja, úgy a többi nyári sportágakat előzőleg köteles teljesíteni. A jelvény odaítélése csak az előírt 4, illetve 3 szabadon választható sportág együttes elérése (teljesítése) után történik.
A bizottság véleménye alapján a Köti. pság. a jelvények odaítélésére (adományozására) hozzám javaslatot tesz.
A jelvényeket és a jelvény viselésére jogosító igazolványokat esetenkint az igényjogosult közvetlen előljáró pság-ának kiadom.
Budapest. 1942. október hó 9-én.
 

56.921 /eln. kik. — 1943. számú körrendelet.
1. A HONVÉD SPORTÜGYESSÉGI JELVÉNYEK MEGSZERZÉSÉNEK FELTÉTELEI
Az 1942. évi október hó 20-án kelt 47. sz. Honvédségi Közlönyrben közzétett 65.543/eln. kik.—1942. sz. H. M. rendeletet teljes egészében hatálytalanítom és helyette az alábbiakat rendelem:
A m. kir. honvédség és csendőrség részéré a csatolt 1. sz. melléklet szerinti honvéd sportügyességi jelvényeket rendszeresítem:
1. „Olympiai bajnok",
2. „Sportbajnoki jelvény",
3. nagy „Honvéd sportügyességj jelvény",
4. kis „Honvéd sportügyességi jelvény".

Az „Olympiai bajnok" és „Sportbajnoki jelvény" 1.5 mm vastag tombak-lemezből készül és tűzzománcozással van színezve. A nagy és kis „Honvéd sportügyességi jelvények" 1 mm vastag sárgaréz-lemezből vagy alumínium-ötvözetből készülnek.
A nagy „Honvéd sportügyességi jelvény" ezüstözött (ó-ezüstözött), a kis jelvény bronz-színűre van oxidálva.
A sportügyességi jelvények odaítélésének feltételei a következők:
1. Az „Olympiai bajnok" jelvény arany tölgyfalevéllel adományozható mindazon hivatásos tényleges állományú tisztnek (hasonlóállásúnak) és tiszthelyettesnek, aki olympiai egyéni bajnokságot nyert.
Az „Olympiai bajnok" jelvény zöld tölgyfalevéllel adományozható mindazon hivatásos tényleges állományú tisztnek (hasonlóállásúnak) és tiszthelyettesnek, aki olympiai egyéni versenyen 2. és 3. helyezést ért el, vagy aki olympiai csapatbajnokságon a győztes csapat tagja volt.

2. A „Sportbajnoki jelvény" adományozható mindazon hivatásos tényleges állományú tisztnek (hasonlóállásúnak) és tiszthelyettesnek, aki
a) olympiai egyéni versenyen 4—6. helyezést ért el,
b) Világ-, Európa-, Európa  tiszti-, főiskolai világbajnoki versenyen, magyar bajnokságon, magyar öttusa bajnokságon 1. helyezést ért el,
c) olympiai csapatbajnokságban 2. vagy 3. helyezést ért el és a csapatnak ténylegesen versenyző tagja .volt,
d) a b) pont alatt felsorolt Világ-, Európa-, Európatiszti-, főiskolai világbajnoki csapatversenyen, nemzetek közötti öttusa csapatversenyen 1. helyezést ért el és aki a magyar csapatbajnokságban a győztes csapat (vívásnál a szorosan vett négyes vagy ötös csapat tényleges tagja volt,
e) hadsereg bajnoki versenyen 1. helyezést ért el.

3. A nagy „Honvéd sportügyességi jelvény" adományozható a m. kir. honvédség és csendőrség mindazon tagjának, aki
a) hadsereg sportbajnoki versenyen egyéni számban 2. vagy 3. helyezést ért el,
b) „A hadsereg legjobb sportalosztálya" címért kiírt csapatversenyben 1—2. helyezést elért alosztálynak a versenyen résztvett tagja volt,
c) a jelvényszerző versenyen a Katonai Testnevelési Utasításban megállapított feltételeknek megfelelt,
d) bármely sportágban I . osztályú versenyen 1—3. helyezést ért el. Ide számítandók az Európa-, Európa tiszti-, főiskolai világbajnoki versenyek 2—6. helyezettjei, a főiskolai bajnokságok 1. helyezettjei, valamint a magyar bajnokságok egyéni, 2. és 3. helyezettjei;
e) a m. kir. „Toldi Miklós" honvéd központi testnevelési intézet 2 éves tanfolyamát legalább igen jó eredménnyel végezték.

4. A kis „Honvéd sportügyességi jelvény" adományozható a m. kir. honvédség és csendőrség mindazon tagjának, aki
a) hadsereg sportbajnoki versenyen 4—6. helyezést ért el,
b) „A hadsereg legjobb sportalosztálya" címért kiírt csapatversenyben 3—5. helyezést elért alosztálynak a versenyben résztvett tagja volt,
c) a jelvényszerző versenyen a Katonai Testnevelési Utasításban megállapított feltételeknek megfelelt,
d) bármely sportágban I . osztályú versenyen 4—6. helyezést ért el,
e) a m. kir. „Toldi Miklós" honvéd központi testnevelési intézet kétéves tanfolyamát, valamint a m. kir. honvéd lovaglótanári tanfolyamot eredményesen elvégezte.

 

2. SPORTJELVÉNYEK MEGSZERZÉSÉNEK FELTÉTELEI A TÁBORNOKI KAR SZÁMÁRA. (56.921/eln. kik. — 1943.)
A tábornoki kar tagjai, valamint az 50. életévüket betöltött tisztek (hasonlóállásúak) a nagy „Honvéd sportügyességi jelvényét legalább 4, a kis jelvényt 3 sportágban egy szakbizottság előtt felmutatott jártasság beigazolásával nyerhetik el.
Választható sportágak:
a) céllövés hadipisztollyal, 25 m. távolságról; álló alakra; 8 lövésből 4 találat; egy-egy lövést 3 mp. alatt kell leadni,
b) úszás 100 m. távolságra tetszés szerinti úszásnemben 3 percen belül,
c) lovaglás 1600 m. távolságra; percenkint 300 m. ütemben; 3 darab legfeljebb- 80 cm. magas sövényakadállyal,
d) s í f u t á s : lesiklás 10—20 fokos lejtőn; közben irányváltoztatás; támasztott siklás; megállás krisztiániával,
e) kardvívás,
f) evezés,
g) tenisz,
h) korcsolyázás.
Az ej—h) pont alatti sportágakat a pályázónak oly mértékben kell uralnia, hogy az alárendeltek teljesítményeit szakszerűen el tudja bírálni.
A honvéd sportügyességi jelvény megszerzéséért a pályázók a m. kir. „Toldi Miklós" honvéd központi testnevelési intézet parancsnokságnál bármikor jelentkezhetnek.
A 3 tagú szakbizottságot a Köti. parancsnoka jelöli ki. Az elnöki teendőket a Köti. parancsnoka látja el.
 

3. JELVÉNYEK ADOMÁNYOZÁSA.
Az „Olympiai bajnok" és „Sportbajnoki jelvény"-ekre vonatkozó kérelmüket az igényjogosultak közvetlen előljáró pság-uk útján a Köti. pság-tól kérjék. A Köti. Dság. a beérkezett kérelmek elbírálásához az 5. vkf. oszt. tn. előadója mellé egy öttagú bizottságot jelöl ki. A jelvény odaítélésére a bizottság véleménye alapján hozzám tesz javaslatot. A jelvényeket és a jelvény viselésére jogosító igazolványokat esetenként az igényjogosultak közvetlen előljáró parancsnokságának adom ki.
A tábornoki kar és a törzstisztek (hasonlóállásúak) jelvényeinek adományozására a szakbizottság véleménye alapján a Köti. parancsnoka hozzám javaslatot tesz.
Egyebekben a honvéd sportügyességi jelvények odaítélését a hadtest pság-ok, illetve a cső. felügyelőség hatáskörébe utalom. Az odaítélt jelvényeket az 5. vkf. oszt. adja ki.
A sportügyességi jelvény viselésére jogosító igazolványokat ugyancsak a hadtest pság-ok, illetve a cső. felügyelőség adják ki .
A jelvények azok részére, akik az előírt feltételeknek való megfelelést beigazolják, visszamenőleges hatállyal is odaítélhetők.
Az adományozott jelvények ármegtérítés nélkül az igényjogosultak tulajdonába mennek át.

4. A SPORTÜGYESSÉGI JELVÉNYEK VISELÉSE.

A sportügyességi jelvényt a csapattiszti jelvény helyén, illetve alatt kell viselni (köpenyen is).
A rendszeresített sportjelvények közül valamennyi adományozható, de egyszerre csak egy viselhető.
Budapest, 1943. évi február hó 24-én.