Bolgár Háborús Emlékérem

(Bulgarische Weltkriegs Erinnerungsmedaille 1915-1918)
 

A kitüntetést III. Boris (1918-1943), a bolgárok cárja 1933. december 9-én alapította azok számára, akik az 1915 és 1918. évi háborúban részt vettek. A kitüntetés megszerezhetőségéről az 1938. évi 4. számú Honvédségi Közlöny adott hírt. Háromféle szalagon adományozták:
Alapszalagon a háborúban ténylegesen katonai szolgálatot teljesítettek kaphatták meg.
Feketecsíkos szalagon a háborúban elesettek, vagy háborús sérüléseik következtében elesettek szülei, hadiözvegyei és árvái voltak rá jogosultak, azonban nem viselhették. 
Fehércsíkos szalagon pedig mindazok, akik a háborúban, vagy a háború után az ország érdekében különös érdemeket szereztek.

Nőknek történő adományozás esetén az érem csokorszalagon került átadásra.

Magyarországon az igényléseket 1938. december 31-ig lehetett beadni a Honvédelmi Minisztériumhoz. Tiszteknek és tisztjelölteknek 11 pengő 30 fillért, legénységi állományúaknak 8 pengő 80 fillért kellett fizetni.

(A bal oldali ezüst színű a második balkáni háború emlékérme.)

Bolgár háborús emlékérem

Bolgár háborús emlékérem viselésének engedélyezése és mikénti megszerzése
 
 
A bolgár háborús emlékérem megszerzése a hivatásos állományú és a hivatásos állományból származó (nyugállományú és szolgálaton kívüli viszonybeli) tisztek és tisztjelöltek (hasonállásúak), valamint hivatásos állományú és hivatásos állományból származó nyugállományú altisztek és tisztesek és ténylegesen szolgáló egyéb legénységi állományú egyének részére.
 
A Kormányzó Úr Ő Főméltóságának a bolgár háborús emlékérem elfogadása és viselése tárgyában kiadott és az 1938. évi 4. számú Honvédségi Közlönyben (Személyes ügyek) közzétett legfelsőbb elhatározása alapján, az érem megszerzésére a következőket rendelem:
I. Igényjogosultság.
Ő Felsége III:Boris, a Bolgárok Cárja által – az 1915-1918. évi háború emlékére- alapított bolgár háborús emlékéremre igényjogosultak:
1. A háborús emlékéremre alapszalagon: akik a háborúban tényleges katonai szolgálatot teljesítettek.
2. A háborús emlékéremre fekete csíkos szalagon:
a; a háborúban elesettek, eltűntek, vagy a háborúban szerzett sebesülésük következtében elhaltak árvái,
b; a háború után, háborús betegségük következtében elhaltak árvái, ha az elhalt jogosult lett volna a háborús emlékéremre.
A 2. pont a; és b; alpontok alapján igényjogosultak az érmet nem viselhetik, az részükre csupán emlékként adományoztatik.
Az emlékérmet tisztek, tisztjelöltek (hasonállásúak) 11 pengő 30 fillér, a legénységi állományú egyének 8 pengő 80 fillér térítési díj készpénzben való lefizetése ellenében kaphatják meg. Mindkét esetben az érem postai szállításáért, Budapesten 38 fillér, vidéken 86 fillér postaköltséget kell fizetni.
 
A bolgár cár huszártiszti egyenruhában magyar huszárokkal körülvéve.
 
II. Igényjogosultság igazolása.
A háborús emlékéremre való igényjogosultságukat igazolhatják:
A; Az I. fejezet 1. pont alapján igényt tartók:
a; a magyar háborús emlékérem adományozására vonatkozó igazolvánnyal,
b; vagy a háborús tényleges katonai szolgálatot igazoló egyéb okmányokkal (anyakönyvi lap, kitüntetési okirat, vitézségi érem, -Károly csapatkereszt, - vagy sebesülési érem igazolvánnyal).
B; Az I. fejezet 2. pont a; és b; alpontjai alapján igényt tartók: a hadiárvaságot igazoló okmánnyal.
 
III. Eljárás a hivatásos állományúak részére. Beadványok előterjesztése.
Valamennyi állománytest a bolgár háborús emlékéremre igényt tartó hivatásos állományú tisztekről, tisztjelöltekről (hasonállásúakról), továbbá a hivatásos állományú és ténylegesen szolgáló egyéb legénységi egyénekről – az igényjogosultság megállapítása után- az 1., illetőleg, 2. számú minta szerint „Beadvány”-okat szerkeszt és azokat 2 példányban – 1938. évi március hó 31-ig közvetlenül – a honvédelmi miniszterhez (8. osztály, legénységről 10. osztály) terjesztheti fel.  
Bármely okból elmaradotottakról a „Beadvány”-okat –legkésőbb 1938. évi december hó 31-ig – minden hónap 5-ére lehet előterjeszteni.
 
Miniatűrök
 
IV. Eljárás a hivatásos állományból származók részére. Kérelmek előterjesztése.
A bolgár háborús emlékéremre igényt tartó hivatásos állományból származó (nyugállományú és szolgálaton kívüli viszonybeli) tisztek és tisztjelöltek (hasonállásúak), valamint a hivatásos állományból származó nyugállományú altisztek és tisztesek kérelmüket, lakhelyük szerint illetékes testnevelési és népgondozó kirendeltségeknél szóbelileg adják elő, igényjogosultságuknak az ahhoz szükséges okmányok valamelyikével való egyidejű igazolása mellett.
Ezek a kirendeltségek – az igényjogosultság igazolása után – az emlékérmet igénylőkről az 1.; illetőleg 2. számú melléklet minta szerint „Beadvány”-okat szerkesztenek és azokat 2 példányban – 1938. évi március hó 31-ig- a honvédelmi miniszterhez (8. osztály, ht. Állományból származó nyugállományú altisztekről és tisztesekről a 10. osztályban) közvetlenül terjesztik fel.
Bármely okból elmaradottakról a „Beadvány”-okat – legkésőbb 1938. évi december hó 31-ig – minden hónap 5-ére lehet előterjeszteni.
Az igényjogosultságot igazoló okmányokat a „Beadvány”-okhoz nem kell csatolni, azokat – az igényjogosultság megállapítása  után – az éremre igényt tartóknak vissza kell adni.
Az igényjogosultság megállapítását a „Beadvány”-ok 9-ik, illetőleg 8-ik rovataiba „1” jellel kell bevezetni.
 
Az emlékérmek kiadása.
A honvédelmi miniszter a beérkezett „Beadvány”-okat a budapesti bolgár katonai attachénak küldi meg, aki az érmek és az érmek adományozására vonatkozó igazolványok kiadását, valamint az érmekért járó térítési díj befizetését a „Beadvány”-okat szerkesztő állománytestekkel (Teng. Kirendeltségekkel) – közvetlenül- bonyolítja le.
 
VI. Az emlékérem viselése.
A bolgár háborús emlékérem viselésére a bolgár hadügyminisztérium által kiállított és a  budapesti bolgár katonai attaché által kiadott igazolvány szolgál alapul. A viselési engedélyért külön nem kell folyamodni.
Az emlékérmet háromszögű szalagon, a belföldi kitüntetések (rendjelek, érdemjelek, dísz- és emlékjelek) után kell viselni.
Egyéb külföldi kitüntetések tulajdonosai az emlékérmet az 1937. évi 18. sz. H. K.-ben (Szab. Rend.) közzétett 28.681/eln.2. – 1937. sz. körrendeletben, 112. sorszám alatt megállapított helyen és módon viselik.
 
VII. Az emlékérem adományozásának a személyi okmányokba való bevezetése.
 A bolgár háborús emlékérem megtörtént adományozását, a bolgár hadügyminisztérium által kiállított és a budapesti bolgár katonai attaché által kiadott igazolvány alapján – az igazolvány számának és keltének feltüntetése mellett – az illetők anyakönyvi lapjába, minősítvényi táblázatába és kartonlapjába be kell vezetni.
 
 
A bolgár háborús emlékérem igényjogosultságának és mikénti megszerzésének módosítása.
 
 
Az 1938. évi március hó 1-én kelt 4. sz. H. K.-ben (Szab. Rend.) közzétett 1314/eln. 8. 1938. sz. körrendeletet az alábbiak szerint módosítom:
 
A 21. lapoldalon:
Az I. fejezet 4-ik sora után, mint új bekezdést kell felvenni:
„2. A háborús emlékéremre fehér csíkos szalagon:
akik a háborúban, vagy a háború után a hadsereg, vagy az ország érdekében különös érdemeket szereztek.”
Az I. fejezet 2. pontját 3.-ra kell helyesbíteni.
Az a; alpontban „árvái” szót törölni kell és helyette fel kell venni „szülei, hadiözvegyei és hadiárvái”
A b; alpontból „háborús betegségük következtében” szöveget törölni kell és helyette fel kell venni: „A 3. pont b; alpont” szavakat.
A II. fejezet a; alpontját a következőképpen kell módosítani:
A; a karddal és sisakkal díszített magyar háborús emlékérem adományozására vonatkozó igazolvánnyal.”
A II. fejezet B; pontját a következőképpen kell módosítani:
B; Az I. fejezet 2. pont alapján igényt tartók:
„a kard és sisak nélküli magyar háborús emlékérem adományozására vonatkozó igazolvánnyal.”
Ezután mint új bekezdést fel kell venni:
„C, Az I. fejezet 3. pont a; alpontja alapján igényttartók:
a szülői kapcsoalt, a hadiözvegységet és hadiárvaságot igazoló okmányokkal.
Az I. fejezet 3. pont b; alpontja alapján igényt tartók:
A szülői kapcsolatot, az özvegységet és árvaságot igazoló okmányokkal”
A III. fejezet 1-ső bekezdése 4. sorában: „az 1., illetőleg 2. számú” szöveg helyett fel kell venni: „az 1., 2., illetőleg 3. számú” szöveget.
A IV. fejezet 2-ik bekezdés 2-ik sorában „az 1., illetőleg 2. számú” szöveg helyett fel kell venni: „az 1., 2., illetőleg 3. számú” szöveget.
A IV. fejezet utolsó bekezdésében a „Beadvány”-ok 9-ik” szöveg után be kell szúrni: „7-ik”.
A körrendelethez csatolt 2-ik melléklet mintát „Beadvány2.”-ről „Beadvány3.”-ra kell helyesbíteni. Ugyanazon Beadvány 7-ik függőleges rovat fejrovatából: háborús betegsége következtében.” Szavakat törölni kell.
A körrendelethez új 2. számú mellékletként csatolt „Beadvány 2.” Mintát kell csatolni.
Budapest, 1938. évi május hó 13-án.
 
 
Értesítés
A bolgár háborús emlékérem kiadásának sürgetése.
 
 
Utóbbi időkben mind gyakrabban érkeznek be a Honv. Min. 8. osztályához a bolgár háborús emlékérmek kiadását sürgető kérelmek. Továbbá egyes parancsnokságok (hatóságok) az érmekért járó térítési díjakat postautalványon a Honv. Min. 8. osztályához küldik be.
A f. évi 4. sz. H.K-ben (Szab. Rend.) közzétett 1314/eln. 8. -1938.sz. körrendelet V. fejezete értelmében a bolgár háborús emlékéremre igényt tartókról beérkezett „Beadvány”-okat a Honv. Min. a budapesti bolgár katonai attachénak küldi meg, aki az érmek és az igazolványok kiadását, valamint az érmekért járó térítési díjak befizetését a „Beadvány”-okat szerkesztő állománytestekkel (Teng.kir.) közvetlenül bonyolítja le.
A bolgár katonai attaché kérésére közlöm, hogy – miután személyzet hiányában az érmeknek a fenti módon való kiadását lebonyolítani nem áll módjában – az érmekért járó térítési díjakat és ezenfelül 1 P postaköltséget a „Beadvány”-okat felterjesztő állománytestek (Teng. Kir.) – felszólítás bevárása nélkül – közvetlenül az attaché címére (Budapest, VI. Andrássy-út 115.) – a beadvány számára való hivatkozással – küldjék meg, aki az érmeket és igazolványokat az összeg beérkezése után haladéktalanul postára adja.
A Honv. Min.-tól az érmek kiadását sürgetni és ide pénzösszegeket küldeni nem szabad.
Ezzel a II. hdt.tü.pság. 1131/kt., a 10. könnyű tü.e.pság. 322. és 323/kt., a 12. könnyű tü.e.pság. 1471/1. és a miskolci lgv.tü.e.pság. szám nélküli felterjesztései elintézést nyernek.
58.425/eln. 8. – 1938. évi november hó 23-án.