Nemzetvédelmi Kereszt

 

Magyarország Főméltóságú Kormányzója Budapesten 1940. évi december hó 11. napján kelt legfelsőbb kéziratával, a m. kir. miniszterelnöknek a minisztertanács hozzájárulása alapján tett előterjesztésére «Nemzetvédelmi Kereszt» elnevezésű kitüntetést alapítani és annak alapszabályait jóváhagyni méltóztatott.

(Rendelet száma: 3249/eln. 8. — 1941. január hó 28-án.)

 

A Nemzetvédelmi Kereszt díszes adományozója

A Nemzetvédelmi Kereszt Alapszabályai

 

1. §.

A Nemzetvédelmi Keresztet Magyarország Főméltóságú Kormányzója a szerzett érdemek méltatására a magyar királyi miniszterelnöknek a minisztertanács hozzájárulásával tett előterjesztésére azoknak adományozza, akik akár a magyarországi kommunizmus súlyos megpróbáltatásainak idejében, akár a hazánktól elszakított és utóbb a Szent Koronához visszatért területeken az idegen megszállás nehéz évei alatt törhetetlen magyar hittel küzdöttek a hazánkat megcsonkító és a magyar nemzet gyengítésére törekvő erőkkel szemben s a magyarság és Magyarország fennmaradása érdekében életük kockáztatásával önfeláldozó magatartást tanúsítottak.

 

 

2. §.

A Nemzetvédelmi Kereszt 38 mm átmérőjű, a középpont felé összefutó szárú kereszt, melyet éremfelületén Magyarország pajzsalakú kis címere ékesít, felette a Szent Koronával. Hátsó oldalán a középpontban pajzs, abban «A Hazáért 1940.» felírás.

A kereszt háromszög alakban összehajtott 40 mm széles piros-fehér-zöld színű szalagon a bal mellen viselendő. A szalag 19—19 mm széles piros és zöld szegélysávjai között 2 mm széles fehér sáv.

 

3. §.

A Nemzetvédelmi Keresztnek egy fokozata van.

A kitüntetés igazolványa

4. §.

A Nemzetvédelmi Kereszt adományozása díjmentesen történik.

 

5. §.

A Nemzetvédelmi Kereszt magánalkalmakkor kisebbített alakban is viselhető.

 

6. §.

Csakis az előírásnak megfelelő jelvényt lehet viselni.

 

7. §.

A büntető és egyéb törvényeknek a rendjelekre vonatkozó rendelkezései a Nemzetvédelmi Kereszt jelvényeire szintén alkalmazást nyernek.

Horthy s. k.

gróf Teleki Pál s. k.

Kelt Budapesten, 1940. évi december hó 11. napján.

3249/eln. 8. - 1941. számú körrendelet.

Nemzetvédelmi Kereszt Alapszabályaihoz Végrehajtási határozványok, a tényleges szolgálatban álló és a hivatásos állományból származó honvéd egyének részére.

 

Az 1941. évi február hó 3-án kelt 5. sz. Honvédségi Közlönyben (Szem. ügyek) közzétett „Nemzetvédelmi Kereszt Alapszabályaidhoz a tényleges szolgálatban álló és a hivatásos állományból származó honvéd egyének részére, a következő Végrehajtási határozványokat adom ki :

A Nemzetvédelmi Kereszt-re igényt tartó tényleges szolgálatban álló tisztek, tisztjelöltek (hasonlóállásúak), valamint altisztek, tisztesek és rendfokozat nélküli legénységi állományú egyének az állománytest parancsnokságukhoz, a hivatásos állományból származó (nyugállományú és szolgálaton kívüli viszonybeli) tisztek, tisztjelöltek (hasonlóállásúak),

valamint a hivatásos állományból származó nyugállományú altisztek és tisztesek Budapesten a lakóhely szerint illetékes kerületi katonai parancsnokságokhoz, vidéken a lakóhely szerint illetékes honvéd kiegészítő parancsnokságokhoz terjesszék elő, az Országos Nemzetvédelmi Bizottsághoz címzett, illetékmentes kérvényüket.

Az állománytest, illetve kerületi katonai és honvéd kiegészítő parancsnokságok a kérvényeket, a folyamodók személyi adatainak ellenőrzése után, — gyűjtve és külön névjegyzékbe foglalva a tisztekéit és legénységet, minden hó 5-ig az Országos Nemzetvédelmi Bizottsághoz (Budapest, VIII., Esterházy-utca 30.) továbbítják.

A Nemzetvédelmi Bizottság a kérvények elbírálása és az igényjogosultság megállapítása után, az igényjogosultakról a kitüntetési javaslatot a Honvédelmi Miniszterhez (tisztekét a 8., legénységét a 10. osztályhoz.) terjeszti fel.

A kérvények előterjesztéséihez szükséges nyomtatvány űrlapok az Országos Nemzetvédelmi Bizottságnál (VIII., Eszterházy-utca 30.), a Vármegyei Vitézi Székeknél és a Járási Vitézi hadnagyoknál — díjmentesen — kaphatók.

Budapest, 1941. január hó 28-án.

Gomblyuk miniatűr

Magyarország Főméltóságú Kormányzója Budapesten 1942. évi május hó 6. napján kelt legfelsőbb kéziratával a Nemzetvédelmi Kereszt helyét a kitüntetések viselési sorrendjében közvetlenül a Károly Csapatkereszt, illetve a Sebesültek Érme mögé méltóztatott megállapítani.
Ennek következtében az 1941. évi 5. sz. Honvédségi Közlönyben (Sz. ü.) 3249/eln. 8. — 1941. sz. rendelettel közzétett Nemzetvédelmi Kereszt Alapszabályainak 5. §-át az alábbiak szerint kell kiegészíteni, illetve módosítani:
A Nemzetvédelmi Kereszt a viselési sorrendben közvetlenül a Károly Csapatkereszt, illetőleg a Sebesültek Érme mögé sorol.
A Nemzetvédelmi Kereszt magánalkalmakkor kisebbített alakban is viselhető.
(Rendelet száma: 28.610/eln. 8. e. — 1942. évi május hó 27-én.)

 

Filmek a Nemzetvédelmi Keresztről:

filmhiradokonline.hu/watch.php?id=4454

filmhiradokonline.hu/watch.php?id=4389

filmhiradokonline.hu/watch.php?id=4738

filmhiradokonline.hu/watch.php?id=4738

Jellemző adományozások:

A Kormányzó Űr Ö Főméltósága az 1943. évi január hó 7. napján, Budapesten kelt legfelsőbb elhatározásával az alább felsoroltak részére, a világháborút követő forradalmak és ellenforradalmak idején, valamint az ország elszakított területeinek visszaszerzése körül életüket veszélyeztető önfeláldozással véghezvitt hazafias cselekedeteik elismeréseként a Nemzetvédelmi Keresztet adományozni méltóztatott:
Laczkó József ht. hir. szaksz. alhadnagynak,
Kovács Vince ht. irn. alhadnagynak,
vitéz Lazányi István ht. irn. alhadnagynak, ,
Dinga János csendőr alhadnagynak (1900. Vágsellye — Smida Teréz),
Erdei László csendőr alhadnagynak (1886. Pettyén — Huszty Flóri),
vitéz Erdélyi István csendőr alhadnagynak (1885. Tiszaföldvár — Major (Nagy) Rozália),
Erős József csendőr alhadnagynak (1894. Pákozd — Varga Mária),
keresztes Andor csendőr szv. alhadnagynak (1888. Csíkszereda — Varga Anna),
Kocsis Sándor csendőr alhadnagynak (1889. — Fekete Erzsébet),
Kulcsár István csendőr alhadnagynak (1887. Károlyháza — Felió Mária),
Szabó Benjámin csendőr alhadnagynak (1889. Ujfehértó — Pocsai Teréz),
Tóth Imre I I . csendőr alhadnagynak (1899. Bogyoszló — Boros Etel),
Kiss Kálmán csendőr alhadnagynak (1894. Tápióbicske — Vittmann Mária),
vitéz Kurucz István ny. á. csendőr alhadnagynak (1885. Jászladány — Tóth Eszter),
Berke Aladár ht. irn. főtörm. c. alhadnagynak,
Bézsenyi János ht. irn. főtörzsőrmesternek,
Kovács Vencel ht. irn. főtörzsőrmesternek,
Lukács Pál ht. irn. főtörzsőrmesternek,
Rácz József ht. irn. főtörzsőrmesternek,
Bokodi Sándor ht. szv. főtörzsőrmesternek,
Forró József ht. szv. főtörzsőrmesternek,
Vadnai Ivor ht. főtörzsőrmesternek, •
vitéz Kovács János ht. főtörzsőrmesternek,
Lengyel István ht. hűek. főtörzsőrmesternek,
Zöld Imre ht. ut. szaksz. főtörzsőrmesternek,

Lőrincz Ferenc ht. főtörzsőrmesternek,
Dobai Péter csendőr tiszthelyettesnek (1901. Kárásztelek — Szabó Borbála),
Kincses József csendőr szv. tiszthelyettesnek (1889. Középapsa — Strempel Erzsébet),
KÖő István csendőr szv. tiszthelyettesnek (1897. Árpástó -— Trombitás Anna),
Madarász József ny. á. cső. tiszthelyettesnek (1885. Bátorkeszi — Fischer Ágnes),
Kerekes Antal ny. á. csendőr tiszthelyettesnek (1886, Bácsbokod — Latincsics Mária),
Kovács Boldizsár ny. á. csendőr tiszthelyettesnek (1889. Hosszúpereszteg — Kiss Kovács Agnes>,
Kovács Gerő ny. á. csendőr tiszthelyettesnek (1885. Buj — Gönczy Zsuzsanna),
Fehér István ht. szv. törm. c. főtörzsőrmesternek,
Káplár József ht. irn. törm. c. főtörzsőrmesternek,
Kutasi Mihály ht. törzsőrmesternek,
Darányi György ny. á. csendőr törzsőrmesternek (1883. Ekés — Pepsila Magdolna),
Demeter Ferenc ny. á. csendőr törzsőrmesternek (1883. Bikafalva — Bemédi Julianna)
Dibáczy János ny. á. csendőr törzsőrmesternek (1884. Máriapócs - r - Czakó,Mária),
Komjáthi István hy. á. csendőr törzsőrmesternek (1888. Kemecse — G. Kiss. Erzsébet),
Hétfalusi Márton ht. őrm. c. törzsőrmesternek,
Jakab György csendőr őrmesternek (1886. Kunszentmárton — Szepesi Julianna),
Kovács István IV. ny. á. csendőr őrmesternek (1890. Székelyhíd — Milotay Ágnes) és
Kassai János csendőrnek (1912. Nagygéres —6 Illés Zsófia). *
(Rendelet száma: 1.636/eln. 8 e. — 1943. évi január hó 14-én.)