Felvidéki Emlékérem

                                              

www.youtube.com/watch?v=NIu3kKyXSC0

Horthy Miklós 1938. november 4-én alapította a Felvidéki Emlékérmet. Szándéka szerint: "Elhatároztam, hogy a Felvidék visszacsatolásának emlékére 1938. november 2-án felemelt létszámú csapatoknál és parancsnokságoknál szolgálatot teljestő csapattiszteknek és legénységnek emlékérmet adományozok."
Az emlékérem 35 mm bronzból készült korong, mely oldalt fűzhető tartófüllel van ellátva, és egy karika közbeiktatásával kapcsolódik a szalaghoz. Ritkábban találkzhatunk hadifémből készült darabokból is, melyek egy részét be is bronzolták.
Az érem előoldalán II. Rákócz Ferenc fejedelem balra néző domborművű, páncélos mellképe látható. Külső köriratban "PRO PATRIA ET LIBERTATE RÁKÓCZI" szöveg olvasható. Hátoldalán hat sorban "A / MAGYAR / FELVIDÉK / FELSZABADULÁSÁNAK / EMLÉKÉRE / 1938" írás látható.

Szalagja 40 mm széles, felerészben balról piros, felerészben jobbról sötétkék hosszanti sávval díszített moáréselyem szalag. Alakja háromszögletű és a bal mellen viselendő.
Az emlékéremre jogosultak voltak a magyar honvédség és csendőrség mindazon hivatásos és nem hivatásos állományú tisztjei, tisztjelöltjei, altisztjei, tisztesei és rendfokozat nélküli legénységi egyénei, akik csapattest köteléken belül, a Felvidék visszacsatolt részének, vagy Kárpátaljának megszállása céljából  a trianoni határt, illetőleg a bécsi döntőbíróság által kijelölt demarkációs vonalat valóban átlépték. Továbbá kiterjed az igényjgosultság mindazon seregtestek csapataira is, akik Kárpátalja megszállásában ugyan nem vettek részt, de a keleti vagy északi határok mentén felemelt létszámmal hadműveletekre voltak csoportosítva.
Az emlékérmek ünnepélyes átadására 1939. június 18-án, a Kormányzó Úr születésnapján került sor. A későbbi alapszabály módosítások miatt jogosultak voltak a Felvidéki Emlékéremre a Ludovika Akadémiai azon tisztjei, altisztjei és legénységi tagjai, aki a kassai ünnepélyes bevonuláson részt vettek. Az adományozottak számát nem ismerjük pontosan.
Az emlékérem viselését az 1947. évi IV. törvény szüntette meg.

  

                                    Az emlékérem verettípusai.                                  

A Felvidéki emlékérem alapszabályainak kiadása


Magyarország Főméltóságú Kormányzója Budapesten 1938. évi november hó 4. napján kelt legfelsőbb elhatározásával alapított Felvidéki Emlékérem alábbi alapszabályait Budapesten 1939. évi május hó 23. napján kelt legfelsőbb elhatározásával jóváhagyni és a végrehajtási határozványok kiadását elrendelni méltóztatott.
A Végrehajtási határozványok az 1939. évi május hó 24-én kelt 22. számú Honvédségi Közlönyben (Szab. Rend.) 10.021/eln. 8. 1939. sz. körrendelettel kerültek kiadásra, az alapszabályokat az alábbiakban közlöm:
 
A Felvidéki emlékérem alapszabályai
 
1.§.
A Felvidéki Emlékérmet Magyarország Főméltóságú Kormányzója a m. kir. honvédelmi miniszter előterjesztésére adományozza.
 
2.§.
A Felvidéki Emlékérem bronzból készült 35 mm. Átmérőjű érem. Első oldalát II. Rákóczi Ferenc fejedelem balranéző domborművű képmása és a „Pro patria et libertate Rákóczi” szöveg díszíti. Az érem másik oldalán hat vízszintes sorban az ’A magyar Felvidék felszabadításának emlékére” szöveg és az alapítás évszáma „1938” van.
 
3.§.
A Felvidéki Emlékéremre igényjogosultak:
A; a magyar kir. honvédség mindama hivatásos és nem hivatásos állományú tisztjei, tisztjelöltjei (hasonállásúak), altisztjei, tisztesei, és rendfokozat nélküli legénységi egyénei, akik csapattest köteléken belül (fegyvernemek és szolgálati ágak csapatai), a Felvidék visszacsatolt részének, vagy Kárpátaljának megszállása céljából a trianoni határt, illetőleg a bécsi döntőbíróság kijelölte elválasztó – (demarkációs) vonalat valóban átlépték.
Ide számítanak még:
B; a m. kir. csendőrségnek a megszállás végrehajtására kirendelt egyénei
C; kiterjed az igényjogosultság –az a; pontban megszabott keretek között – ama seregtestek csapataira és intézeteire is, amelyek Kárpátalja visszafoglalása alkalmával –bár a megszállásban nem vettek részt – felemelt állománnyal, akár Kárpátalján, akár a keleti, vagy akár az északi határ mentén, hadműveletekre voltak csoportosítva.
 
4.§.
A Felvidéki Emlékérem adományozása díjmentesen történik.
 
5.§.
Felvidéki Emlékérem tulajdonosai erről „Igazolványt” kapnak.
Az emlékérem igazolványa
 
 
6.§
Az érmet háromszög alakban összehajtott – fele-fele szélességben balról piros, jobbról kék szalagon- a bal mellen kell viselni s az a rangsorban a III. osztályú Legénységi Katonai Szolgálati Jel után következik. Magánalkalmakkor kisebbített alakban is viselhető.
 
7.§.
A Felvidéki Emlékérem a tulajdonos halála után az örökösök birtokában marad.
 
8.§.
A Felvidéki Emlékérem irodájának teendőit Magyarország Kormányzójának Katonai Irodája látja el.
 
9.§.
Csak az előírásnak megfelelő jelvényt szabad viselni.
 
10.§
A büntető és egyéb törvényeknek a rendjelekre vonatkozó rendelkezései a Felvidéki Emlékéremre is érvényesek.
Kelt Budapesten, 1939. évi május hó 23. napján.
Horthy s.k.
vitéz Bartha s.k.

Budapest, 1939. évi május hó 30-án.

 
A legritkább veretű Felvidéki Emlékérem, és veretmagassága
 
 
Végrehajtási határozványok
 
1. Az emlékéremre igényjogosultak:
a; a m. kir. honvédség mindama hivatásos és nem hivatásos állományú tisztjei, tisztjelöltjei (hasonállásúak), altisztjei, tisztesei és rendfokozat nélküli legénységi egyénei, akik csapatköteléken belül (fegyvernemek és szolgálati ágak csapatai), a Felvidék visszacsatolt részének vagy Kárpátaljának megszállása céljából a trianoni határt, illetőleg a bécsi döntőbíróság kijelölte elválasztó (demarkációs vonalat) valóban átlépték. Ide számítanak még:
b; a magyar királyi csendőrségnek a megszállás végrehajtására kirendelt egyénei.
C; kiterjed az igényjogosultság – az a; pontban megszabott keretek között- ama seregtest csapataira és intézeteire is, amelyek Kárpátalja visszafoglalása alkalmával –bár a megszállásban nem vettek részt- felemelt állománnyal, akár Kárpátalján, akár a keleti vagy az északi határ mentén, hadműveletekre voltak csoportosítva.
 
2. Az emlékéremre való igényjogosultság megállapítása
Az igényjogosultság megállapítására hivatottak:
A; a megszállást végrehajtó alakulatokat felállító anyaalakulatok csapattest parancsnokságai (ezred, önálló osztály, önálló alosztály),
B; a légierő tagjai részére a légierők parancsnoksága
C; a folyamerő tagjai részére a folyamerő parancsnoksága
D; a csendőrség tagjai részére a csendőrség felügyelője, illetőleg a csendőr kerületi parancsnokságok.
 
3. Az emlékérem igénylése
Az 1. fejezet a; b; és c; pontok alatti feltételeknek megfelelő igényjogosultságról a 2. fejezet a; b; c; és d; pontok alatt megnevezett igényjogosultság megállapítására hivatott parancsnokságok az 1. sz. melléklet szerinti Névjegyzék-et szerkesztik (külön a tisztekről, tisztjelöltekről (hasonállásúakról), és külön az altisztekről, tisztesekről és rendfokozat nélküli legénységi egyénekről) és azokat az adományozás kihirdetése után okmányként megőrzik.
A 2. fejezet b; és c;-ig megnevezett parancsnokságok az igényjogosultság megállapítása után az érem szükségletet közvetlenül igénylik tisztek (hasonállásúak) részére a Honvédelmi Minisztérium 8., legénységi állománynak részére pedig a 10. osztálytól.
A 2. fejezet a; és d; pontban megnevezett parancsnokságok az igényjogosultság megállapítása után a tiszteket, tisztjelölteket (hasonállásúakat) név szerint, legénységet számszerint, alakulatonként csoportosítva jelentik azon hadtestparancsnokságnak, amelynek kötelékében az éremre való jogosultságot megszerezték.
A hadtest parancsnokságok az esetleges észrevételeiket az igénylő alakulatokkal közvetlenül intézik el, majd az igényjogosultak létszámának megállapítása után a szükséges mennyiségű emlékérmet a Honvédelmi Minisztérium 8., illetve 10. osztályától igénylik.
A Honvédelmi Minisztérium 8. és 10. osztályánál az igénylés, az igényelt szükségletnek alakulatonként részletezett számszerinti bejelentésével történik. Határideje: 1939. évi június hó 1.
Bevonulási emlékérmek gomblyuk miniatűrjei
 
4. Az emlékérem kiadása
A Honvédelmi Minisztérium a beérkezett számszerinti igénylések alapján az emlékérmeket a hadtestparancsnokságoknak, illetve a 2. fejezet b; és c; pontjaiban felsorolt igénylőknek szétosztás végett kiadja.
 
5. Az emlékérem átadása
a; A ténylegesen szolgáló igényjogosultakat f. évi június hó 18-án, a Kormányzó Úr Ő Főméltósága magas születése napján a Szolg. Szab. I. R. 627. pontjának értelemszerű alkalmazásával, ünnepélyes módon kell az emlékéremmel feldíszíteni, az állomásparancsnok intézkedései szerint. A feldíszítési ünnepélyre a nemténylegesek is meghívhatók és feldíszítésük ott történhetik.
b; A nemtényleges viszonyba már visszahelyezett igényjogosultaknak az emlékérmet a lakóhely szerint illetékes járási (városi) katonai parancsnokság útján kell átadni, lehetőleg a fenti napon, szintén ünnepélyes keretek között.
c; Az emlékéremmel allátottak a 2. sz. melléklet szerinti Igazolványt kell kiadni. Az Igazolványt a 2-ik fejezetben felsorolt parancsnokságok állítják ki és körbélyegzővel ellátva, aláírva az érmekkel együtt adják ki az igényjogosultaknak.
 
6. Nyilvántartás
a; Az emlékérem adományozását állományparancsilag ki kell hirdetni és az állománytestnél a tényleges állomány Anyakönyvi lapjának „Változás” rovatában, az állománytestnél és az utalt alakulatoknál pedig a kartotéklapon is előjegyezni.
b; Az állománytestek és utalt alakulatok a hivatalos állományúaknál az adományozást „Változási kimutatás”-sal jelentik az illetékes hadtest parancsnokságnak, illetve az elöljáró nyilvántartó hatóságnak és a Honvédelmi Minisztérium 8., illetve 10. osztályának, rangosztályba nem sorolt havidíjasoknál pedig „Állományváltozási kimutatás”-sal a Honvédelmi Minisztérium Számv. III. osztályának .
c; Az időközben nemtényleges viszonyba visszahelyezetteknél az adományozást a nyilvántartási lapon való előjegyzés végett az állománytestek és utalt alakulatok „Változási kimutatás”-sal közlik a lakóhely szerint illetékes járási (városi) katonai parancsnoksággal.  Ez utóbbi a nemtényleges tisztekről, tisztjelöltekről (hasonállásúakról), é s atartalékos tiszti kiképzésan megfelelt karpaszományosokról az adományozás előjegyzésének megtörténtét „Változási kimutatás”-sal jelenti a Honvédelmi Minisztériumnak nyilvántartásra illetékes osztályok útján és közli az érdekelt állománytestével.
 
7. Az emlékérem viselési sorrendje és rövidített megjelölése
Az emlékérem az A-26. 3. Függelék jelzetű szabályzat II. Fejezet 32. pont 2. bekezdésének módosítására – az 1937. évi 18. sz. H.K.-ben (Szab. Rend.) közzétett körrendelettel kiadott , 100. fsz. alatt besorolt III. oszt. Legénységi Katonai Szolgálati Jel után sorol.
Az emlékérem rövidített megjelölése: F
Budapest, 1939. évi. Május hó 22-én.
 
A Felvidéki Emlékérem Alapszabályainak kiegészítése
 
A Kormányzó Úr Ő Főméltósága a következő legfelsőbb elhatározást méltóztatott kibocsátani:
A magyar királyi honvédelmi miniszter előterjesztésére elrendelem, hogy a Felvidéki Emlékérem – Budapesten 1939. évi május hó 23. napján jóváhagyott – alapszabályainak 3. §-ához a következő pont vétessék fel:
Magyarország Főméltóságú Kormányzója – a jelen idők tiszti sarjadékának egész életre szóló, nemes emléket szerzendő – a fentieken kívül adományozza még a Felvidéki Emlékérmet a magyar királyi honvéd Ludovika Akadémia I. és II. főcsoportjából alakult ama zászlóalj (akadémikus csoport, akadémikus lovas szakasz, akadémikus üteg és csendőr szakasz) tisztjei (és hasonállású személyei), akadémikusai, altisztjei, és rendfokozat nélküli legénysége részére, mely csoport a Kassa-i ünnepélyes bevonuláson csapatbevonuláson résztvett.
 
Fentiek alapján a Felvidéki Emlékérem Alapszabályainak és Végrehajtási határozványainak helyesbítésére a következőket rendelem:
A folyó évi 24. számú Honvédségi Közlönyben közzétett Felvidéki Emlékérem Alapszabályait az alábbiak szerint kell helyesbíteni:
A 3.§. c; pontja után új d; pontként fel kell venni:
„d; Magyarország Főméltóságú Kormányzója – a jelen idők tiszti sarjadékának egész életre szóló, nemes emléket szerzendő – a fentieken kívül adományozza még a Felvidéki Emlékérmet a magyar királyi honvéd Ludovika Akadémia I. és II. főcsoportjából alakult ama zászlóalj (akadémikus csoport, akadémikus lovas szakasz, akadémikus üteg és csendőr szakasz) tisztjei (és hasonállású személyei), akadémikusai, altisztjei, és rendfokozat nélküli legénysége részére, mely csoport a Kassa-i ünnepélyes bevonuláson csapatbevonuláson résztvett.”
II. A folyó évi 22. sz. Honvédségi Közlönyben közzétett végrehajtási határozványok a Felvidék visszacsatolásának emlékére alapított emlékérem adományozásához kiadott 10021/eln. 8. – 1939. sz. körrendeletet az alábbiak szerint kell helyesbíteni:
1. az első fejezet c; pontja után, új d; pontként fel kell venni:
„d; a m. kir. Ludovika Akadémia I. és II. főcsoportjából alakult ama zászlóalj (akadémikus csoport, akadémikus lovas szakasz, akadémikus üteg és csendőr szakasz) tisztjei (és hasonállású személyei), akadémikusai, altisztjei, és rendfokozat nélküli legénysége részére, mely csoport a Kassa-i ünnepélyes bevonuláson csapatbevonuláson résztvett.”
2. a 2. fejezetnél új e; pontként fel kell venni:
„az 1. d; pont alattiak részére a m. kir. Ludovika Akadémia I. és II. főcsoport parancsnoka.”
3. a 3. fejezet 2. bekezdésének első sorában és 4. fejezet 2. sorában:
a c; betű után be kell szúrni: „és e;” a c; előtt pedig az „és”-t törölni kell.
Budapest, 1939. augusztus hó 3-án.
 
 
A Felvidéki Emlékérem igényjogosultságának a m. kir. rendőrség egyénei részére való kiterjesztése
 
A Kormányzó Úr Ő Főméltósága 1939. évi augusztus hó 2. napján a következő legfelsőbb elhatározást méltóztatott kibocsátani:
A m. kir. honvédelmi miniszter előterjesztésére elrendelem, hogy a Felvidéki Emlékérem Budapesten, 1939. évi május hó 23. napján jóváhagyott alapszabályainak 3. §-ához a következő pont vétessék fel:
„e; igényjogosultak továbbá a magyar királyi rendőrség mindama különítményeinek a fogalmazói és felügyelői szakhoz tartozó, továbbá segédhivatali és detektívtestületi tisztviselői, valamint altisztjei és legénysége, amely különítmények megszállás, illetőleg a közbiztonsági szolgálat átvétele céljából a m. kir. honvédség csapataival együtt, vagy azok előtt, a trianoni határt, illetőleg a bécsi döntőbíróság által megállapított elválasztó vonalat átlépték.”
Budapest, 1939. évi augusztus hó 24-én.
 
 
Az átadás napja
 
A Kormányzó Úr Ő Főméltósága a f. é. 12. számú H.K.-ben (Szem. Ügyek) közzétett legfelsőbb elhatározásával a Felvidéki Emlékérem adományozási jogát a honvédelmi miniszterre, az illetékes hadtestparancsnokra, valamint – az Emlékéremre való igényjogosultság megállapítására hivatott – csapattest (ezred, önálló osztály, önálló alosztály), továbbá a légierők és folyamerők parancsnokaira, a csendőrség felügyelőjére, illetőleg a csendőrkerületi parancsnokokra és a m. kir. honvéd Ludovika Akadémia parancsnokára ruházta át és feljogosította őket, hogy a Felvidéki Emlékérmet a „Legfelsőbb Hadúr” nevében adományozhassák.
Eme legfelsőbb elhatározás alapján elrendelem, hogy egyrészt az elrendelés szigorúan az Alapszabályok szerint történjék, másrészt az igényjogosultság és odaítélés tekintetében felmerülő kétes esetekben döntésem kikérettessék.
Az 1939. évi 22. sz. H.K.-ben megjelent 10.021/eln. 8. 1939. számú körrendelet 5. pontja kapcsán az átadás napját 1939. december 6-val a Kormányzó Úr Ő Főméltósága magas nevenapján állapítom meg.
Budapest, 1939. évi október hó 14-én.
Honvédeink Krasznahorka váránál
(Foto: https://vilag.transindex.ro/?cikk=21660)