Osztrák Háborús Emlékérem

(Österreichischen Weltkriegs Erinnerungsmedaille 1915-1918)
 

Ausztria 1932. december 21-én hozta létre háborús emlékérmét. Az érem tervezésére kiírt pályázatban előírásként 36 mm-es átmérő és fényes bronz érem szerepelt, amivel előképként utaltak az 1873-ban alapított Hadiéremre. Követendő példaként szolgált továbbá az 1928-as Tiroli Tartományi Emlékérem, illetve a Magyar Háborús Emlékérem 1929-es alapítása is. 

A kitüntetést eredetileg ugyanazon formában adományozták volna a Magyar-Osztrák Monarchia és a szövetséges államok fegyveres erőinek egykori tagjainak, valamint a háborús erőfeszítéseket (pl. sebesült-, beteg- és hadifogoly-gondozás vagy hadsegélyezés útján) támogató polgárainak a számára is. Ezt az 1933. november 10-én kiadott rendelet megváltoztatta: mindazon jogosultaknak, akik a világháborúban hadidíszítményes és kardos kitüntetést, Vitézségi Érmet, Károly Csapatkeresztet vagy Sebesültek Érmét érdemeltek ki, az emlékérem szalagján két keresztbe tett kardot rendszeresített. Az éremért fizetett összeg bizonyos részét hadirokkant- és beteggondozási-alapoknak utalták. 

Az Osztrák Háborús Emlékérem előlapján kerektalpú, pólyás címerpajzson kiterjesztett szárnyú, jobbra néző sas látható, alatta FÜR OSTERREICH felirat. Hátlapján zárt tölgykoszorúban 1914— 1918 évszámok olvashatók.
Szalagja fehér selyemszalag, szélein párhuzamosan futó két keskeny, közepén két szélesebb vörös sávval. 

Előlap: kerektalpú, pólyás címerpajzson kiterjesztett szárnyú, jobbra néző sas, alatta FÜR OSTERREICH felirat. Hátlap: zárt tölgykoszorúban 1914— 1918 évszámok olvashatók. 
Szalag: fehér selyem, széleivel párhuzamosan két keskeny, közepén két szélesebb vörös sáv fut. Rajta két keresztbe fektetett kardból összeállított ékítmény van. 

1934. április 10-én kelt a Legfelsőbb elhatározás, miszerint a Kormányzó Úr engedélyezte az Osztrák Háborús Emlékérem elfogadását és viselését.
A kitüntetésre jogosultak voltak mindazok, aki az első világháborúban a Magyar-Osztrák Monarchia, vagy a vele szövetségben lévő valamely hadseregben szolgálatot teljesítettek.
A tiszteknek 8 pengő 70 fillért, a legénységi állományú egyéneknek 4 pengő 35 fillért kellett fizetniük a kitüntetés ellenében. Az igényléseket 1937. december 31-ig kellett beadni.

Legfelsőbb elhatározás
 
A Kormányzó Úr Ő Főméltósága a magyar királyi miniszterelnöknek a magyar királyi kormány nevében tett előterjesztésre, legkegyelmesebben megengedni méltóztatott, hogy magyar állampolgárok a nekik szabályszerűen adományozott osztrák háborús emlékérmet elfogadhassák és viselhessék, a magyar királyi honvédség tagjai egyenruhán is.
(Legfelsőbb elhatározás kelte: 1934. április 10.)
(Rend. Szám: 2978/eln.8. – 1934. október 8.)
 

Szabályrendeletek

2.978/eln. 8. -1934. számú körrendelet

 
Az osztrák háborús emlékérem megszerzése a hivatalos állományú és a hivatásos állományból származó (nyugállományú és szolgálatonkívüli viszonybeli) tisztek, tisztjelöltek (hasonállásúak), valamint a tényleges viszonybeli és nyugállományú legénység részére.
 
A Kormányzó Úr Ő Főméltósága az osztrák háborús emlékérem elfogadása és viselése tárgyában kiadott és az 1934. évi 19. számú Honvédségi Közlönyben közzétett  legfelsőbb elhatározás alapján, az érem megszerzésére a következőket rendelem:
 
I. Igényjogosultság.
Az osztrák háborús emlékéremre igénye van mindazoknak, akik az 1914-18. évi világháborúban:
Az Osztrák-Magyar monarchia, vagy a vele szövetséges államok valamelyikének hadseregében katonai szolgálatot teljesítettek,
állami vagy ezzel egyenértékű szolgálatot teljesítettek és ezen szolgálatukkal az Osztrák-Magyar monarchia fegyveres erejének érdekeit előmozdították,
az 1913. évi 2. sz. Rendeleti Közlöny-ben (Szabályrendeletek) közzétett 1912. évi LXVIII. Törvénycikk 4.§-ában, foglaltak alapján, hadicélokra szükséges személyes szolgálatok teljesítésére hivatottak,
az Osztrák-Magyar monarchia fegyveres erejének sebesültjei, betegei és hadifoglyai érdekében közreműködtek,
az Osztrák-Magyar Monarchia fegyveres erejéhez tényleges szolgálatra behívottak hozzátartozóiról való gondoskodásnál (segélyezésnél) közreműködtek.
Az osztrák háborús emlékérem karddal, avagy anélkül kerül adományozásra.
A kardos emlékéremre ezen fejezet 1. pontja, kard nélküli emlékéremre a 2., 3., 4. és 5. pontok alatt felsoroltak tarthatnak igényt.
Az emlékérmet tisztek (hasonállásúak) 8 pengő 70 fillér, legénységi állományú egyének 4 pengő 35 fillér készpénzben való lefizetése ellenében kaphatják meg.
II. Eljárás a hivatásos állományúak részére. Beadványok előterjesztése.
Valamennyi állománytest az osztrák háborús emlékéremre igényt tartó hivatásos állományú tisztek, tisztjelöltek (hasonállásúak), valamint a tényleges viszonybeli legénységről – az igényjogosultság megállapítása után- az 1. és 2., illetőleg 3. és 4. számú melléklet „Minta” szerint külön-külön „Beadvány”-okat szerkeszt és azokat – 2 példányban – 1934. évi december hó 31-ig közvetlenül – a honvédelmi miniszterhez (tisztekét a 8. osztálynak, legénységét a 10. osztálynak) terjeszti fel.
Bármely okból elmaradottakról a beadványokat – külön, legkésőbb 1935. évi október hó 5-ig – minden hónap 5-ére lehet előterjeszteni.

 
Az emlékérem igazolványa
 
III. Eljárás a hivatásos állományból származók részére. Kérelmek előterjesztése.
Az osztrák háborús emlékéremre igényt tartó hivatásos állományból származó (nyugállományú és szolgálaton kívüli viszonybeli) tisztek, tisztjelöltek (Hasonállásúak), valamint a nyugállományú legénység kérelmüket lakhelyük szerint illetékes járási (városi, Budapesten kerületi) testnevelési és népgondozó kirendeltségeknél szóbelileg adják elő, igényjogosultságuknak az ahhoz szükséges okmányok valamelyikével való egyidejű igazolás mellett.
Ezek a kirendeltségek – az igényjogosultságnak a bemutatott okmányok alapján történt igazolása után – az emlékérmet igénylő tisztekről, tisztjelöltekről és hasonállásúakról, valamint a legénységről külön-külön, az 1. és 2., illetőleg a 3. és 4. számú melléklet „Minta” szerint „Beadvány”-okat szerkesztenek és azokat -2 példányban- 1934. évi december hó 31-ig közvetlenül a honvédelmi minisztrehez (tisztekét a 8. osztálynak, legénységét a 10. osztálynak) terjesztik fel.
Bármely okból elmaradottakról a beadványokat – külön, legkésőbb 1935. évi október hó 5-ig – minden hónap 5-ére lehet előterjeszteni.
 
IV. Az emlékérmek kiadása.
A honvédelmi miniszter a beérkezett „Beadvány”-okat a budapesti osztrák követségnek küldi meg, mely az érmek és igazolványok kiadását és az érmekért járó térítési összeg befizetését a „Beadvány”-t szerkesztő állománytestekkel (teng. Kirendeltségekkel) –közvetlenül- bonyolítja le.
 
V. Az emlékérem viselése.
Az osztrák háborús emlékérem viselésére az osztrák követség által kiadott igazolvány szolgál alapul. A viselési engedélyért külön nem kell folyamodni.
Az emlékérmet háromszögű szalagon a belföldi kitüntetések (jelvények, dísz- és emlékjelek) után kell viselni.
Egyéb külföldi kitüntetések tulajdonosai az emlékérmet a pápai, a máltai lovagrend és a nagyhatalmak államainak kitüntetései után viselik.
 
VI. Az emlékérem adományozásának a személyi okmányokba való bevezetése.
Az osztrák háborús emlékérem megtörtént adományozását az osztrák követség által kiadott igazolvány alapján – az igazolvány számának és keltének feltüntetése mellett- az illetők anyakönyvi lapjába és minősítvényi táblázatába be kell vezetni.
Budapest, 1934. évi október hó 4-én.
 
A kitüntetés doboza
 
Az osztrák háborús emlékérem megszerzési határidejének meghosszabbítása
 
 
Az osztrák szövetségi kormány az osztrák háborús emlékérem megszerzésének határidejét 1936. évi december hó 31-ig meghosszabbította.
Ennek folytán az osztrák háborús emlékéremre igénytartókról a beadványokat és kérelmeket – az 1934. évi 19. sz. Honvédségi Közlönyben közzétett 2978/eln. 8. -1934. számú körrendelet II. és III. fejezetben meghatározott határidőtől eltérőleg – 1936. évi december hó 31-ig lehet előterjeszteni.
Budapest, 1936. évi január hó 20-án.
 
 
Az osztrák háborús emlékérem megszerzési határidejének újbóli meghosszabbítása
 
 
Az osztrák szövetségi kormány az osztrák háborús emlékérem megszerzésének határidejét 1937. évi december hó 31-ig meghosszabbította.
Ennekfolytán az 1936. évi 2. számú Honvédségi Közlönyben (Szab. Rend.) közzétett 267/eln. 8. – 1936. számú körrendelettel – az emlékéremre igényt tartókra vonatkozó beadványok és kérelmek előterjesztésére- megállapított 1936. évi december hó 31-iki határidőt, 1937. évi december hó 31-ére kell módosítani.
Budapest, 1937. évi február hó 12-én.