Délvidéki Emlékérem

 

(Foto: https://www.magyarszo.com/hu/2010_06_06/kozelet/52411/%C3%9Ajvid%C3%A9k-a-szerb-mozgalom-k%C3%B6zpontja-volt.htm)

www.youtube.com/watch?v=N3kL9YQFF_k

(Fotó:https://crowland.uw.hu/images/csata/delvidek.html)

www.youtube.com/watch?v=Z7p-qMreTnU&ab_channel=ErdelyMagyar1

A magyar királyi honvédelmi miniszter felterjesztésére Magyarország Főméltóságú Kormányzója Gödöllőn 1941. szeptember 4-én kelt legfelsőbb elhatározásával alapította. A kitüntetésre jogosultak voltak mindazok, akik olyan mozgósított alakulatoknál vagy parancsnokságnál teljesítettek szolgálatot, amelyek a mozgósítás végrehajtása után állomáshelyét elhagyta, továbbá a Délvidék megszállása során mozgósított repülő, légvédelmi és a déli arcvonalon mozgósított határvadász alakulatokhoz beosztottak; ill. a szombathelyi és pécsi hadtest alakulataihoz, akik a megszállásban részt vettek; továbbá a csendőrség, a rendőrség, pénzügyőrség, a katonai közigazgatás, a magyar királyi államvasutak és a posta tagjai, és a közigazgatás azon polgári személyei részére, akik békeállomáshelyüket a Délvidék visszafoglalása okán 1941. április 7-e ás április 30-a között elhagyták.
Az emlékérem horganyból készült 35 mm átmérőjű, oldalt fűzhető tartófüllel ellátott korong. Készült alumínium anyagból is kisebb számban.

Alumíniumból készült Délvidéki Emlékérem.

Előlapján "HUNYADI JÁNOS" balra néző, páncélos, kardos lovasalakja látható. Az alaktól jobbra középen Hunyadi János felirat. A külső köríven a "MAGYAR DÉLVIDÉK VISSZAFOGLALÁSA EMLÉKÉRE" körirat olvasható.
A hátoldalon a középrészben a Szent Koronával díszített magyar címer, balról a Hunyadi-ház, jobbról a Horthy család címere látható. A külső körön a  "VITÉZ NAGYBÁNYAI HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓSÁGÁNAK XXII. ÉVÉBEN 1941" köriratot vertek.
Szalagja háromszögletűre hajtogatott felerészben balról középkék, felerészben jobbról sárga színű moáré szalag, mely 40 mm széles. A kitüntetés a bal mellen viselendő.

Átadásukra ünnepélyes körülmények között 1941. december 6-án került sor a kijelölt honvédkiegészítő parancsnokságokon. Az emlékérem viselését az 1947. évi IV. törvény szüntette meg.

 

LEGFELSŐBB ELHATÁROZÁS

Magyarország Főméltóságú Kormányzója Gödöllőn, 1941. évi szeptember hó 4. napján kelt legfelsőbb elhatározásával a Magyar Délvidék visszafoglalása emlékére alapított Délvidéki Emlékérem alábbi alapszabályait, Budapesten, 1941. évi november hó 12-én kelt legfelsőbb elhatározásával jóváhagyni méltóztatott.

 

A Délvidéki Emlékérem alapszabályai

 

1. §

A Délvidéki Emlékérem horganyból készült 35 mm. átmérőjű érem. Első oldalát Hunyadi János balra néző domborművű lovasalakja, a lovasalaktól jobbra a középen «Hunyadi János» felírás, köriratként pedig a «Magyar Délvidék visszafoglalása emlékére» szöveg díszíti. Az érem hátsó oldalának közepén a szent koronával díszített magyar címer, ettől balra a Hunyadi ház, jobbra pedig vitéz nagybányai Horthy Miklós Magyarország kormányzója családi címere foglal helyet, köriratként pedig «vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzóságának XXII. évében 1941.» szöveg olvasható.

 

 

2. §.

A Délvidéki Emlékéremre igényjogosultak:

1. A magyar királyi honvédségnek mindazok az egyénei, akik a Délvidék visszafoglalásával kapcsolatban

a) olyan mozgósított alakulatnál, illetve parancsnokságnál teljesítettek szolgálatot, amely a mozgósítás végrehajtása után mozgósítási állomáshelyét — alkalmaztatásából kifolyólag — elhagyta, továbbá

b) a mozgósított repülő, légvédelmi és a déli arcvonalon mozgósított határvadász alakulatoknál, illetve parancsnokságoknál beosztottak, valamint azok,

c) akik a magyar királyi szombathelyi III. és a pécsi IV. hadtest ama alakulatainál és parancsnokságainál teljesítettek szolgálatot, amelyek mozgósítást ugyan nem hajtottak végre, de békeállománnyal a megszállásban közreműködtek,

2. a magyar királyi csendőrségnek, a magyar királyi rendőrségnek, valamint a magyar királyi pénzügyőrségnek és a katonai közigazgatásnak mindazok a tagjai, akik békeállomáshelyüket a Délvidék visszafoglalt területein rájuk háramló szolgálat teljesítése céljából 1941. április 7. és április 30. közötti időben elhagyták,

3. a magyar királyi államvasutaknak és a magyar királyi postának mindazok az alkalmazottai, valamim a polgári közigazgatásnak mindazok a személyei, akik békeállomáshelvüket a Délvidék visszafoglalt területein rájuk háramló szolgálat teljesítése céljából 1941. április 7. és április 30. közötti időben elhagyták,

4. kivételesen az eddigiekben fel nem sorolt mindazok az alakulatok, parancsnokságok és személyek, akikre az igényjogosultságot Magyarország Főméltóságú Kormányzója esetleg kiterjeszti.

 

3. §.

A Délvidéki Emlékérem odaítélése a Legfelsőbb Hadúr nevében és díjmentesen történik. Az igényjogosultság megállapítására és az Emlékérem odaítélésére Magyarország Főméltóságú Kormányzója a következőket jogosítja fel:

1. a magyar királyi honvédségnél és csendőrségnél

a) a tényleges szolgálatot teljesítő egyénekre vonatkozóan az elöljáró csapattest (ennek megfelelő, illetve ennél magasabb) parancsnokokat, vezetőket,

b) a nemtényleges viszonyba már visszahelyezett egyénekre vonatkozóan az állománytest parancsnokokat:

2. A magyar királyi rendőrség egyéneire, a magyar királyi pénzügyőrség egyéneire, a katonai közigazgatás tagjaira; továbbá a magyar királyi államvasutak és a magyar királyi posta alkalmazottaira, valamint a polgári közigazgatás személyeire vonatkozóan a magyar királyi 3. honvéd hadsereg parancsnokát.

 

4. §

A 2. §. 4. pontja alapján tekintetbejövő alakulatokra, illetve személyekre vonatkozólag az esetleges adományozás jogát Magyarország Főméltóságú Kormányzója magának tartja fenn.

 

5. §

A Délvidéki Emlékérem tulajdonosa az érem odaítéléséről «Igazolvány»-t kap.

A Délvidéki Emlékérem igazolványa

6. §

A Délvidéki Emlékérem a tulajdonos halála után az örökösök birtokában marad.

 

7.§

Az érmet háromszög alakban összehajtott — fele-fele szélességben balról kék, jobbról sárga — szalagon a bal mellen kell viselni s az rangsorban az Erdélyi Emlékérem után sorol. Magánalkalmakkor kisebbített alakban is viselhető.

 

8. §

Csak az előírásnak megfelelő jelvényt szabad viselni.

 

9. §

A Délvidéki Emlékérem irodájának teendőit Magyarország Kormányzójának Katonai Irodája látja el.

 

10. §

A büntető és egyéb törvényeknek a rendjelekre vonatkozó rendelkezései a Délvidéki Emlékéremre is érvényesek.

Kelt, Budapesten, 1941. évi november hó 12. napján.

Horthy s. k.

vitéz Bartha s. k.

A végrehajtási határozványok az 1941. évi november hó 19-én kelt 52. sz. Honvédségi Közlönyben (Szab. rend.) 136.200/eln. 8/e. — 1941. sz. körrendelettel kerültek kiadásra. (Rendelet száma: 136.404/eln. 8/e. — 1941. évi november hó 17-én.)

136.200/eln. 8/e. — 1941. számú körrendelet.

Végrehajtási határozványok a Magyar Délvidék visszafoglalása emlékére alapított Délvidéki Emlékérem adományozásához.

 

A Kormányzó Úr Ő Főméltósága 1941. évi szeptember hó 4. napján kelt legfelsőbb elhatározásával a Magyar Délvidék visszafoglalása emlékére alapított Délvidéki Emlékérem adományozásával kapcsolatosan az alábbiakat rendelem el:

I. A Délvidéki Emlékéremre igényjogosultak:

Az alapszabályok 2. §-ában felsoroltak. (Lásd! 1941. évi 54. sz. H. K. Szem. ügyek.)

II. Az emlékéremre való igényjogosultság megállapítása:

Az igényjogosultság megállapítására hivatottak:

1. a m. kir. honvédségnél és a m. kir. csendőrségnél:

a) a tényleges szolgálatot teljesítő egyénekre vonatkozóan az elöljáró csapattest parancsnok (ezred, önálló osztály), továbbá ennek megfelelő, illetve ennél magasabb parancsnok (főnök, vezető),

b) a nemtényleges viszonyba már visszahelyezett egyénekre vonatkozóan az állománytest parancsnok,

2. a m. kir. rendőrség,

a m. kir. pénzügyőrség egyéneire,

a katonai közigazgatás tagjaira, továbbá,

a m. kir. államvasutak és

a m. kir. posta alkalmazottaira, valamint

a polgári közigazgatás személyeire vonatkozóan a m. kir. 3. honvéd hadsereg parancsnoka.

3. Az alapszabályok 2. §. 4. pontja alapján (Lásd! 1941. évi 54. sz. H. K. Sz. ü.) tekintetbejövő alakulatokra, illetve személyekre vonatkozólag az esetleges adományozás jogát Magyarország Főméltóságú Kormányzója magának tartotta fenn.

Bevonulási gomblyuk miniatűrök

Az emlékérem igénylése.

A II. fejezet 1. pont alatt megnevezett valamennyi parancsnokság (hatóság, intézet) az igényiogosultság megállapítása után az emlékérem szükségletet számszerint jelentse az illetékes hdt-pság-nak, illetve légierő, folyamierő parancsnokságnak. A H. M. osztályok a H. M. törzsikülönítménynek, a Vkf. osztályok a Vkf. legénységi alosztálynak, míg a ni. kir. csendőrség alakulatai a m. kir. csendőrség felügyelőjének jelentsék szükségletüket.

A Kormányzó katonai irodája, továbbá a hr.dtest köteléken kívüli parancsnokságok és alakulatok az igényjogosultság megállapítása után igénylésüket közvetlenül terjesztik elő.

A Kormányzó katonai irodája, a H. M. törzskülönítmény parancsnokság, a Vkf. legénységi alosztály, a hadtest-, a légierő-, folyamierő parancsnokságok, a m. kir. csendőrség felügyelője, továbbá a hadtest köteléken kívüli parancsnokságok és alakulatok (hatóságokés intézetek) számszerinti emlékérem szükségletet a H. M. 8/e. osztálytól sürgősen igényeljék.

A 3. honvéd hadsereg parancsnokság a II. fejezet 2. pont alatt felsorolt igényjogosultakra nézve az emlékérem számszerinti szükségletét szintén sürgősen a H. M. 8/e. osztálytól igényeljék.

IV. Az emlékérem kiadása.

Az emlékérmek előállítása anyagbeszerzési nehézségek miatt csak fokozatosan történik. Ezért a parancsnokságok, hatóságok, szervek által igényelt mennyiség csak a gyártás mértékének megfelelően kerül kiszállításra.

V. Az emlékérem átadása

1. A ténylegesen szolgáló igényjogosultakat f. évi december hó 6-án a Kormányzó Úr Ő Főméltósága magas neve napján, a Szolg. Szabályzat I. rész 627. pontjának értelemszerű alkalmazásával, ünnepélyes módon kell az emlékéremmel feldíszíteni, az állomásparancsnok intézkedései szerint.

2. A nemtényleges viszonyba már visszahelyezett igényjogosultaknak az emlékérmet a lakóhely szerint nyilvántartásra illetékes honvéd kiegészítő (Budapesten kerületi katonai) parancsnokság útján kell kiadni a következő módon:

a) a honvéd kiegészítő parancsnokság székhelyén lakó nemtényleges igényjogosultaknak emlékéremmel való feldíszítését a kieg. parancsnokság végezze lehetőleg ünnepélyes keretek között,

b) a nem helyben lakó igényjogosultak részére az emlékérmet a kieg. pság. a lakóhely szerint illetékes népmozgalmi nyilvántartóknak küldje meg, akik az emlékérem kiadását eszközlik.

3. Az emlékéremmel ellátottaknak az 1. számú melléklet szerinti «Igazolvány»-t kell kiadni. Az Igazolványt szintén a H. M. készítteti el és az az emlékéremmel együtt kerül kiadásra.

Az Igazolványt a II. fejezetben felsorolt parancsnokságok állítják ki és azt körbélyegzővel ellátva, aláírva, az érmekkel együtt adják ki az igényjogosultaknak.

VI. Nyilvántartás.

1. Az emlékérem adományozását állományparancsilag ki kell hirdetni és az adományozást ugy a hivatásos, mint a nemtényleges viszonybelieknél az anyakönyvi lapba és a minősítési okmányba elő kell jegyezni.

2. Az állománytestek és utalt alakulatok a hivatásos állományúaknál az adományozást «Változási kimutatás»-sal jelentik az illetékes hadtestparancsnokságoknak, illetve az elöljáró nyilvántartó hatóságnak és a honvédelmi miniszternek (8/ny., illetve 10. osztályának), a rangosztályba nem sorolt havidijasoknál pedig, «állomány változási kimutatás»-sal a honvédelmi miniszternek (számvevőség III. osztályának) (Nyt. Ut. 30. §. 33. pont.).

3. Az időközben nemtényleges viszonyba visszahelyezetteknél az adományozást a nyilvántartási lapon való előjegyzés végett az állománytestek és utalt alakulatok ('Változási ki mutatás »-sal közlik a lakóhely szerint nyilvántartásra illetékes honvéd kiegészítő) Budapesten kerületi katonai) parancsnoksággal.

Ez utóbbi a nemtényleges tisztekről, tisztjelöltekről (hasonlóállásúakról) és a tartalékos tiszti kiképzésen megfelelt karpaszományosokról, illetőleg hadapródokról, az adományozás előjegyzésének megtörténtét a Hvt. U. III. R. 4. cim 5. sz. minta szerinti ((Változási kimutatás»-sal jelenti a honvédelmi miniszternek (8/ny. osztályának) és közli az érdekelt

állománytestével.

VII. Az emlékérem viselési sorrendje, jelzése és rövidítése.

Az emlékérem az 1937. évi 18. sz. Honvédségi Közlönyben (Szabályrendeletben közzétett 28.681/eln. 2.—1937. sz. körrendelettel kiadott «Rendje!ek, érdemjelek, dísz- és emlékjelek viselési sorrendjében)) az Erdélyi Emlékérem után sorol.

Az emlékérem jelzése: (D).

Az emlékérem rövidítése: Délv. eé.

vitéz Bartha s. k.

(Foto: https://www.historia.hu/archivum/2011/tart1110.htm)