Magyar Vitézségi Érem

1939. április 14-én Magyarország Kormányzója Legfelsőbb Elhatározásával Magyar Vitézségi Érem néven katonai kitüntetést alapított, melyet a legfőbb Hadúr jogánál fogva a királyi honvédelmi miniszter előterjesztésére a honvédség olyan legénységi állományú egyéneinek kívánta adományozni, akik az ellenség előtt tanúsított személyes vitézségükkel vagy hősies önfeláldozásukkal értékes szolgálatot teljesítettek és ezzel a kitüntetésre méltónak bizonyultak. A Magyar Vitézségi Érem adományozható volt a magyar királyi csendőrség és más fegyveres testületek legénységi állományú tagjainak, akik az említett feltételeknek megfeleltek. A kitüntetés rendkívüli esetekben polgári személyeknek és idegen államok fegyveres testületeinek is adományozható volt.

   
A Magyar Vitézségi Érmek adományozottjai és adományozási számai

Az érem előlapján a Kormányzó jobb profilt mutató egyenruhás mellképe látható. A körirat: "VITÉZ NAGYBÁNYAI HORTHY MIKLÓS MAGYARORSZÁG KORMÁNYZÓJA". A mellkép alatt BERÁN L. mesterjegy olvasható.
A hátoldalon a középrészben a magyar Szent Koronával díszített pajzs alakú kiscímer látható, alatta két keresztbe fektetett karddal. A pajzs két oldalát babérlevelek díszítik. Alatta negyedkörben "VITÉZSÉGÉRT" feliratot vertek.

Szalagja 40 mm széles vörös színű, szélein 1.5 mm széles fehér, 1.5 mm széles zöld hosszanti sávval díszített, háromszögletűre hajtogatott mellszalag. A kitüntetés a bal mellen viselendő.
A Magyar Vitézségi Éremnek négy fokozata van.
A Magyar Arany vitézségi Érem 40 mm átmérőjű aranyból készült érem. Adományozására ritkán került sor. A gyűjteményekben az éremnek általában a viseleti példányai fordulnak elő, melyek aranyozott ezüstből, vagy aranyozott bronzból készültek. A nemesfém érmekperemén megtalálhatók a hivatalos fémjelzések, míg a bronzból készültekben a "BRONZ" beütő olvasható.

A Magyar Nagyezüst Vitézségi Érem 40 mm átmérőjű ezüstből készült érem, melyek peremébe a hivatalos fémjelet ütötték be. Nagyobbrészt azonban ezüstözött bronzból vagy ezüstözött hadifémből készült érmekkel találkozhatunk.
A Magyar Kisezüst Vitézségi Érem 35 mm átmérőjű ezüstből készült érem. Élébe a hivatalos ezüst fémjelet ütötték. Leggyakrabban ezüstözött bronz vagy ezüstözött hadifém darabok fordulnak elő.
A Magyar Bronz Vitézségi Érem 35 mm átmérőjű bronzból készült érem. Gyakran előfordulnak bronzolt hadifém példányok is.
A Magyar Vitézségi Éremnek minden fokozata ismételten adományozható volt, amit az érem szalagján egy 5 mm széles az érem színével megegyező színű fémpánttal jeleztek.

A kitüntetés tulajdonosai igazolványt kaptak. A hősi halottak hozzátartozói a kitüntetés átvételére meghívást kaptak.

Tisztek számára alapították a Tiszti Arany Vitézségi Érmet. Az érem az arany vitézségi éremmel megegyező kinézetű, de szalagon a magyar Szent Korona kicsinyített mása látható, melyet babérkoszorúval és kardokkal ékesítettek.

Szabályrendeletek:

 

A Magyar Vitézségi Érem

A Magyar Vitézségi Érmet Magyarország Főméltóságú Kormányzója, hadúri jogánál fogva a m. kir. honvédelmi miniszter előterjesztésére a m. kir. honvédség oly legénységi állományú egyéneinek adományozza, akik az ellenség előtt tanúsított személyes vitézségükkel, vagy hősies önfeláldozásukkal értékes szolgálatot teljesítettek és ezzel kitüntetésre méltónak bizonyultak.
Adományozható ezenkívül a Magyar Vitézségi Érem: a m. kir. csendőrség és más fegyveres őrtestületek legénységi állományú egyéneinek, akik azok az előző bekezdésben megállapított feltételeknek megfelelnek, valamint rendkívüli esetekben polgári személyeknek is. A Magyar Vitézségi Érem adományozására idegen államok fegyveres erejéhez tartozó legénységi egyének is tekintetbe jöhetnek.
16. Az Államfő — szükség esetén — az adományozás jogát átruházhatja.

17. A Magyar Vitézségi Éremnek négy fokozata van:
Magyar Arany Vitézségi Érem,
Magyar Nagy Ezüst Vitézségi Érem,
Magyar Kis Ezüst Vitézségi Érem,
Magyar Bronz Vitézségi Érem.
18. A Magyar Vitézségi Érem első oldalát Magyarország Kormányzójának balra néző mellképe díszíti, a másik oldalon a koronás magyar címer alatt félkörben futó „VITÉZSÉGÉRT" felirat van.
A Magyar Arany Vitézségi Érem 40 mm átmérővel aranyból,
a Magyar Nagy Ezüst Vitézségi Érem 40 mm átmérővel ezüstből,
a Magyar Kis Ezüst Vitézségi Érem 35 mm átmérővel ezüstből,
a Magyar Bronz Vitézségi Érem pedig 35 mm átmérővel bronzból készül.
A Magyar Vitézségi Érmet, a háromszög alakban összehajtott hadiszalagon, a mell bal oldalán viselik.

19. A Magyar Vitézségi Érem valamely fokozatának ismételt adományozását az érem fémanyagából készült és a szalagra illesztett egy-egy 5 mm széles pánt jelzi.
20. Akik ebben a kitüntetésben részesülnek, a m. kir. honvédelmi minisztertől rendelvényt kapnak. Az adományozás jogának a 2. pontban említett átruházása esetén az adományozási joggal felruházott elöljárók a kitüntetésben részesülteket igazolvánnyal látják el.

 

21. A kitüntetettek akkor is megtartják az érmet, ha a tiszti (tisztviselői) állományba kerülnek.
22. A Magyar Vitézségi Érem a tulajdonos elhalálozása esetén az örökösök birtokában marad.
23. A Magyar Vitézségi Érem irodájának teendőit Magyarország Kormányzójának katonai
irodája látja el.
Kelt' Budapesten, 1939. évi május hó 13. napján.