Bosnyák-Hercegovinai Emlékérem

Bosnisch-herzegowinische Erinnerungsmedaille

 

1878. július 29-én lépte át az Osztrák–Magyar Monarchia hadserege a Szávát, hogy a berlini kongresszuson elfogadott határozat értelmében –néhány hét alatt- ellenőrzése alá vonta Bosznia és Hercegovina – illetve a Novipazari Szandzsák – területét. A Szarajevóban létrehozott közös kormányzóság és a megszállás évtizedei viszonylagos nyugalmat, stabilitást és gazdasági növekedést hoztak. A tartományok formailag továbbra is a Török Birodalomhoz tartoztak, de a Monarchia végleges ott-tartózkodásra rendezkedett be.
Amikor 1908-ban Isztambulban győzött az ifjútörök forradalom, reálisnak tűnt, hogy a török állam visszaköveteli tartományait. Sürgőssé vált a helyzet rendezése, ezért 1908. október 5-én Ferencz József király bejelentette az annexiót. Bosznia-Hercegovina a Monarchia részévé vált. Ennek az eseménynek az emlékére alapította a király a Boszniai-Hercegovinai emlékérmet 1908. augusztus 30-án. 
A jelvény 36 mm átmérőjű bronzérem, mely csőfüllel és függesztőkarikával kapcsolódik a szalaghoz. Az előoldalon Ferencz József jobbra néző portréja, a nyakkivágás alatt a vésnök, Robert Placht szignója: R. PLACHT FEC. látható. Az érem körirata: FRANC. IOS. I. D. G. IMP. AVSTR. REX. BOH. ETC. ET AP. REX. HUNG. (I. Ferencz József, Isten kegyelméből Ausztria császára, Csehország stb. királya és Magyarország apostoli királya)
          
 
A hátoldalon egy babércserjén Bosznia koronás címere szerepel. A cserje levelein vízszintes szalag fut keresztbe a címerpajzs alatt. A szalagon dátom olvasható: DIE V. OCT. MCMVIII., azaz 1908. október 5. napja. A bokor törzsén ívelt szalagon IN MEMORIAM, azaz "Emlékére" feliratot vertek. 
A kitüntetés készült hadifémből és aranyozott változatban is. A szalagja 40 mm széles, háromszögletű, középen vágott sárga-vörös színű mellszalag. 
A szakirodalomban elterjedt az 1315 darabos adományozási szám. Ennél azonban jóval több került kiosztásra, ugyanis ez a mennyiség a tisztviselői kar kitüntetéseit nem tartalmazza.
 
 
Dokumentumok:
 
Ő cs. és ap. kir. Felsége legfelsőbb felségjogai Boszniára és Hercegovinára való kiterjesztése alkalmából 1909. aug. 30-i legfelsőbb kéziratával egy boszniai-hercegovinai Emlékérmet legkegyelmesebben alapítani, valamint 1909 szept. 20-i legfelsőbb elhatározással ezen Emlékérem alapszabályaihoz jóváhagyását megadni kegyeskedett. 
A következőképpen kihirdetem a bosznia-hercegovinai Emlékéremre vonatkozó legfelsőbb kéziratot.
br. Schönaich s.k. gyal. tbk.
 
Kedves Burián!
Elhatároztuk, hogy felségjogaink Boszniára és Hercegovinára való kiterjesztése alkalmából Emlékérmet alapítunk, amely az általam még jóváhagyandó alapszabályok értelmében mindazoknak a boszniai-hercegovinai nyilvános- akár állami, akár községi- szolgálatban álló tisztviselőknek, vagy bármely kategóriába tartozó személyeknek, a XV. hadtest összes tisztjeinek és kat. tisztviselőinek adományozandó, akik 1908. okt. 5-én tényleges szolgálatot teljesítettek, végre a Mi közös Pénzügyminisztériumunk és a Bosznia-Hercegovina ügyeit intéző közös  Pénzügyminisztériumunk tisztviselőinek, akik ugyancsak 1905. okt. 5-én tényleges szolgálatban álltak.
Az előbbiekről Önt saját tudomásulvétele céljából, valamint a további szükséges intézkedések foganatosítása céljából értesítettem.
Bergenz, 1909. aug. 30-án. 
 
Az emlékérem díszdoboza
 
Az 1909. aug. 30-i. legmagasabb kézirattal alapított boszniai-hercegovinai Emlékéremre vonatkozó, 1909. szept. 10-én kelt legmagasabb elhatározással elfogadott
Okirat:
I. Ferenc József Ő cs. és ap. kir. Felsége, Isten kegyelméből Ausztria császára, Csehország királya stb. apostoli magyar király legfelsőbb felségjogai Bosznia-Hercegovinára való kiterjesztése alkalmából 1909. aug. 20-i legfelsőbb kéziratával egy boszniai-hercegovinai Emlékérmet legkegyelmesebben alapítani és erre vonatkozólag a következőket elrendelni kegyeskedett.
 
I.
Az érem ezt a nevet viseli: "Boszniai-hercegovinai Emlékérem".
 
II.
Az emlékéremre jogosultak:
1. Nemre való tekintet nélkül az összes 1908. okt. 5-én boszniai-hercegovinai akár országos, akár községi szolgálatban álló tisztviselők, vagy bármely kategóriába tartozó személyek. Ideiglenes és végleges szolgálatra nézve nincs különbség.
2. Az összes tisztek és kat. tisztviselők, akik 1908. okt. 5-én a XV. hadtestben  ténylegesen szolgáltak.
3. A cs. és kir. közös pénzügyminisztérium tényleges szolgálatban állt tisztviselői és altisztjei. 
 
III. 
Fegyelmi úton elbocsátott boszniai-hercegovinai országos alkalmazottak és azok a személyek, akik ellen a boszniai-hercegovinai nyilvános vagy községi szolgálatból való kilépésük óta oly büntetőjogi ítéletet hoztak, amely érdemjelek és kitüntetések elvesztését vonná maga után, nem tarthatnak igényt az Emlékérem adományozására.
IV. 
A tényleges szolgálatban álló igényjogosult személyeket az elöljáró hivatal látja el az Emlékéremmel. Azok az igényjogosult személyek, akik már nem állanak tényleges szolgálatban, igényüket a sarajevoi-boszniai-hercegovinai országos kormánynál jelentik be. 
 
V.
Az Emlékérem bronzból készült és 40 mm széles piros-sárga szalagon a bal mellen viselendő. 
Az elülső oldalon Ő cs. és ap. kir. Felsége képe látható jobboldalú arcéllel és a következő felirattal: " FRANC. IOS. I. D. G. IMP. AVSTR. REX. BOH. ETC. ET. AP. REX. HVNG."    
A hátsó oldalon stilizált babér-alapon, alatta keskeny szalag "DIE X.OCT. MCMVIII." felirattal, Bosznia-Hercegovina liliom-koronával díszített címerét mutatja és a címer alatt ívelt szalagot e felirattal: "IN MEMORIAM".
 
VI.
Az Emlékérem a kat. jub. kereszt, illetőleg a polgári állami tisztviselők jub. keresztje után sorol. 
 
VII.
Az Emlékérem "en miniature" viselése meg van engedve, azonban tilos a szalag viselése érem nélkül. 
 
VIII. 
A tulajdonos elhalálozása után az Emlékérem az örökösök tulajdonában marad.
 
IX.
Tulajdonjogi bizonyítványt nem adnak ki az emlékéremről. 
 
X.
Az érdemjelek és kitüntetések büntetőjogi határozványai erre az Emlékéremre nézve is érvényesek. 
 
XI.
Az alapszabályok végrehajtási határozványai később adatnak ki.
 
A későbbi rendelkezések értelmében az említett feltételek mellett tiszt- és tisztviselőjelöltek (zászlósok) is megkaphatták az emlékérmet.