Signum Laudis

Militär-Verdienstmedaille 

 

A Katonai Érdemérem, vagy ismertebb nevén a Signum Laudis elnevezésű kitüntetést 1890. március 12-én alapította Budapesten legfelsőbb rendeletével a király. Célja a katonai érdemek jutalmazása és elismerése volt. Alapításakor egyfokozatú kitüntetés volt, anyaga aranyozott bronz. A 31 mm átmérőjű érem a császári korona kicsinyített másán függ csuklósan rögzítve. A korona befoglaló méretei 20x18 mm. A korona csúcsán lévő gömb furatába csatlakozik a szalagtartó gyűrű. 

Az érem előlapján a király  balra néző, pofaszakállas arcmása látható, szalaggal átkötött babérkoszorú díszítéssel. A külső körön nagyon apró hármas levélosztású koszorú fut körül, azon belül a latin nyelvű körfelirat olvasható: FRANCISCVS.IOS.I.D.G.IMP.AVST.REX.BOH.ETC.ET.REX.APOST.HVNG., jelentése: FERENC JÓZSEF ISTEN KEGYELMÉBŐL AUSZTRIA CSÁSZÁRA CSEHORSZÁG ÉS MÁSOK KIRÁLYA ÉS MAGYARORSZÁG APOSTOLI KIRÁLYA.

Hátoldalának középrészében SIGNVM LAVDIS felirat olvasható, melynek jelentése: a Dicséret Jele. A külső körön apró gyöngyökből álló gyűrű fut körül, ezen belül a kétsoros feliratot balról babérlevelekből, jobbról cserfalombból álló felül nyitott koszorú övezi. A két ág alul szalaggal van összekötve.

"Ő császári és apostoli király Felsége 1890 március 12-én kelt legfelsőbb rendelkezésével a legfelsőbb dicsérő elismerés látható jeleként, illetve a legfelsőbb megelégedés kifejezéséül egy "Katonai Érdemérem" alapítását határozta el, s erre vonatkozólag legkegyelmesebben a következő határozmányokat elrendelni méltóztatott:

I. 

1. A Katonai Érdemérmet a fegyveres haderő mindazon tagjai elnyerhetik, akik

a; a háborúban tanúsított kimagasló teljesítményeikért a legfelsőbb dicsérő elismerésben,

b; a békében teljesített kiváló szolgálataik elismeréseként a a legfelsőbb elismerésben részesültek; ennek külön e célra az illetékes minisztériumtól névreszólón kiállított dekrétum tanúskodik,

2. A Katonai Érdemérem  mindkét kategóriája csak egyszer adományozható.

3. Az érdemérem aranyozott bronzérem, mellső oldalán Ő cs. és kir. Felségének képmásával és Ő Felsége nevének s címeinek körfeliratával, hátoldalán pedig babér- és tölgykoszorúval övezett "Signum Laudis" felirattal.

4. A Katonai Érdemérmet a bal mellen, a háborús emlékérem előtt, különféle szalagon viselik a következőképpen:

az a, pontban foglalt legfelső dicsérő elismerés háborúban:

tábornokok (tengernagyok) a haderő katonaállományú törzs- és főtisztjei, a katonai érdemkereszt szalagján; a nem katonaállományú rangosztályba soroltak egy 3.75 cm széles vörös selyemszalagon;

a b, pontban foglalt legfelsőbb megelégedés kifejezéséül békében: 

a fegyveres haderő összes rangosztályba sorolt tagjai részére az a, pontban leírt vörös szalagon.

5. A háborúban és békében adományozott katonai érdemérmek egymás mellett egyszerre is viselhetők a háborús érdem elsőségével.

6. A katonai érdemérem viselésére jogosító és az illetékes mnisztérium által kiállított dekrétum meghatározza a viselendő szalag mineműségét is. Az adományozás az anyakönyvben előjegyzendő, s az előzőkhöz hasonlóan a minősítési táblázatban is feltüntetendő.

7. A katonai érdemérem beszerzése hadügyminisztérium feladata, ahonnan a cs. és kir., valamint a m.  kir. honvédelmi minisztériumok szükségleteiket a költségek megtérítése ellenében átvehetik.

8. A katonai érdemérmek nyilvántartása az érdekelt minisztériumok feladata.

9. A katonai érdeméremre való jogosultság megszűnik minden olyan esetben, amikor az érdekeltet bírósági ítélet a többi kitüntetéstől megfosztotta.

10. A tulajdonos elhalálozásával az érem az örökösöknél marad. A jogosultságnak  bírósági ítélet alapján való elvesztése esetén az érmet a nyilvántartási eszközlő minisztériumnak kell visszaszolgáltatnia."

A Katonai Érdemérem hadiszalagon és kardokkal

Az alapító okirat kétféle szalagon engedélyezte az adományozásokat. Katonai személyek részére egy 40 mm széles fehér alapú szalagon, aminek mindkét szélétől 5 mm távolságra egy 5 mm széles vörös hosszanti sáv húzódik, a közrezárt rész piros-fehér keresztcsíkozású. A másik szalag egy 40 mm széles egyszínű vörös, mely békeadományozásként szolgált katonai, és esetleg polgári személyek részére. 

A szalagok háromszögletűre vannak formálva és a kitüntetésekkel a bal mellen viselendők. A kitüntetéseket díszdobozban és díszes adományozási okiratokkal adományozták.

A Katonai Érdemérem ismételt adományozása béke szalagon, dobozában

Több mint húsz évi mozdulatlanság után került sor az alapító okirat módosítására, miszerint az érdemérem ismételt adományozásakor az Ezüst Katonai Érdemérmet kell a kitüntetettnek átadni. Az alapszabály szerint a rendjelvényekhez hasonlóan csak a magasabb fokozat viselhető.

1914 április 7-től bevezetésre került mind a két fokozatnál a kardokkal való adományozás, ami a szalagra tűzött két keresztbe fektetett aranyszínű kardocska volt.

Adományozó okirat

1916 áprilisától már együtt is viselhető volt a bronz és az ezüst érme, a béke és a hadiszalagos adományozás. A bronz és az ezüst érdemérmek külön-külön is viselhetők voltak. A hadiszalagon ezüst signum laudis (harmadszori, majd negyedszeri adományozás) esetén 8 mm széles ezüst színű fémpántot (pántokat) kellett viselni. A pántoknak nem kellett nemesfémből lenniük, hiszen a fényezett rézlemeztől a rozsdamentes acélig sokféle anyagból előfordul. Természetesen a kardos kerülhetett ismételt adományozásra, itt a kardokat fémpántra erősítették, de csak a legfelsőn volt szabad viselni. A kardok minden esetben aranyszínűek voltak, függetlenül a pánt színétől.

Egyedi darab.

1916. április 1-től a különös dicsérő elismerésben részesült katonák már az úgynevezett Nagy Katonai Érdemérem elismerésben is részesülhettek. Az alacsonyabb fokozatokhoz hasonlóan ezt is békebeli és hadi szalagon adományozhatták, de az uralkodó, háború vége előtt bekövetkezett halála miatt, a békeszalagos adományozásokra nem került sor. A Nagy és az Ezüst Katonai Érdemérmet többször is odaítélték ezért másodszor és harmadszor is részesítettek elismerésben arra érdemeseket. Az újólagos adományozásokat a szalagra illesztett ezüst- a Nagy Katonai Érdemérem esetében aranyszínű pántok jelezték.

1916 november 21-én elhunyt Ferencz József. Utóda IV. Károly 1917 április 18-án kelt rendeletével megváltozott formában ugyan, de tovább adományozta az érdemérmet. Az érem 31 mm átmérőjű korong, felső szélére az osztrák és a magyar korona koszorúval összefogott  kisalakú mása van fixen erősítve. A két korona csúcsa között van kialakítva a tartófül a szalagtartó karikához.

Károly király képmásával díszített Katonai Érdemérmek

Előlapján IV. Károly balra néző egyenruhás mellképe látható. A körirat: CAROLUS D.G.IMP.AVST.REX BOH.ETC ET REX APOST HVNG. Jelentése: KÁROLY ISTEN KEGYELMÉBŐL AUSZTRIA CSÁSZÁRA CSEHORSZÁG ÉS MÁSOK KIRÁLYA ÉS MAGYARORSZÁG APOSTOLI KIRÁLYA. A mellkép alsó részén "KAUTSCH" mesterjegy látható.

A hátoldalon a külső körön apró gyöngyökből álló gyűrű fut körül. A középrészen a SIGNVM LAVDIS kétsoros felirat olvasható, melyet balról babérlevelekből, jobbról cserfalombból álló nyitott koszorú övez.

A kétokozatú kitüntetés Bronz Katonai Érdemérem és Ezüst Katonai Érdemérem néven került adományozásra. Kétféle szalagon viselték. Az egyik 40 mm széles vörös szalag a polgári vagy békeadományozáshoz, a másik a már ismert hadiszalag. Természetesen a kardok és a többszöri adományozást jelölő pántok viselése is engedélyezett volt a már  említett módon. Együtt volt viselhető mindkét uralkodó által adományozott kitüntetés.

Ferenc József képmásával készült ún. "budapesti típusú" érdemérmek

A Monarchia összeomlásával ezeknek a kitüntetéseknek az adományozása megszűnt. Magyarországon továbbra is elismerték ezeket a kitüntetéseket, és hozzájárultak viselésükhöz. Egyesített viselési sorrendet alakítottak ki, amibe belefoglalták az 1922 után alapított és adományozott katonai és polgári kitüntetéseket.

Statisztikai adatok 

A világháború során adományozott Katonai Érdemérmek pontos számát nem ismerjük. A közös hadsereg adatait nem ismerjük, de a magyar királyi Honvédség tagjai részére adományozott kitüntetésekről De Sgardelli ny. áll. alezredes egy összeállítást készített. Ezek szerint:

Nagy Bronz Katonai Érdemérem: 1

Ezüst Katonai Érdemérem háromszor (tehát két pánttal): 57

Ezüst Katonai Érdemérem kétszer (tehát egy pánttal): 743

Ezüst Katonai Érdemérem egyszer: 4673

Bronz Katonai Érdemérem: 14.570

 

1917. év végéig ismerjük a cs. kir. Landwehr csapatok számára az adományozási számokat:

Ezüst Katonai Érdemérem a kardokkal háromszor (tehát két pánttal): 19

Ezüst Katonai Érdemérem a kardokkal kétszer (tehát egy pánttal): 393

Ezüst Katonai Érdemérem kardok nélkül kétszer (tehát egy pánttal): 19

Ezüst Katonai Érdemérem kardokkal egyszer: 2384

Ezüst Katonai Érdemérem kardok nélkül egyszer: 727

Bronz Katonai Érdemrem kardokkal: 7992

Bronz Katonai Érdemérem kardok nélkül: 3387.

A Nagy Katonai Érdemérem 1918. év végéig a következő személyeknek lett adományozva: 

gróf Conrad tábornagy (kétszer a kardokkal)

nemes Boroevics Szvetozár tábornagy (kétszer kardokkal)

báró Hazai Samu vezérezredes (kétszer a kardokkal)

báró Georgi Frigyes vezérezredes (kétszer a kardokkal)

Frigyes királyi herceg tábornagy (egyszer a kardokkal)

Jenő királyi herceg tábornagy (egszer a kardokkal)

báró Kövess Hermann tábornagy (egyszer a kardokkal)

báró Rohr Ferenc tábornagy (egyszer a kardokkal)

báró Böhm-Ermolli Eduárd tábornagy (egyszer a kardokkal)

József királyi herceg (egyszer a kardokkal)

báró Pflanzer-Baltin Károly vezérezredes (egyszer a kardokkal)

báró Arz Arthur vezérezredes (egyszer a kardokkal)

herceg Schönburg-Hartenstein lovassági tábornok  (egyszer a kardokkal)

Krauss Alfréd gyalogsági tábornok (egyszer a kardokkal)

báró Korbatin Sándor tábornagy (egyszer kardok nélkül)

gróf Paar Eduárd vezérezredes (egyszer kardok nélkül)

báró Bolfars Artur vezérezredes (egyszer kardok nélkül)

s22.postimg.org/k5ymigrkx/beolvas_s0026_www_kepfeltoltes_hu.jpg

s8.postimg.org/5170njbd1/beolvas_s0027_www_kepfeltoltes_hu.jpg

s24.postimg.org/uw5jbpy6d/beolvas_s0028_www_kepfeltoltes_hu.jpg

s17.postimg.org/8gbo008jj/beolvas_s0029_www_kepfeltoltes_hu.jpg

s14.postimg.org/eyaxazfld/beolvas_s0030_www_kepfeltoltes_hu.jpg

Hadifémből készült darabok, ahol a korona anyaga mutatja a bronz vagy ezüst fokozatot.