Jubileumi Emlékérem

Jubiläums Erinner ungsmedaille

 

 

A Jubileumi Emlékérmet 1898. december 2-án alapította az uralkodó trónra lépésének 50. évfordulója alkalmával három fokozattal. A kitüntetést mindazok megkaphatták, akik 1848. december 2-a  és 1898. december 2-a között katonai szolgálatot teljesítettek legalább három éven át, valamint azok, akik részt vettek a boszniai-hercegovinai hadműveletekben. A kitüntetést igen nagy számban adományozták, ami anyagvariációkban és a veretfajtákban is megmutatkozik.
Előlapján a király jobb profil mellképe látható katonai egyenruhában. A külső körön körirat olvasható, melynek jelentése: I. Ferencz József Isten kegyelméből Ausztria császára Csehország és mások királya Magyarország apostoli királya.
Hátoldalán a középrészben téglalap alakú táblán latin nyelvű kétsoros felirat: SIGNUM MEMORIAE vagyis az EMLÉKEZET JELE. A táblát balról babérlevelekből, jobbról tölgyfalevelekből álló koszorú fogja közre. A felső félkörben két római számokkal írt évszám: MDCCCXLVIII - MDCCCXCVIII, 1848 - 1898.
 

 

A tartószem oldalt fűzhető, az érem anyaga aranyozott bronz, átmérője 35 mm. Előfordulnak jobb-rosszabb aranyozású, ezüstözött és hadifém példányok is. Szalagja 40 mm széles vörös színű mellszalag.

Az uralkodó ezzel a kitüntetéssel egyidőben alapította a Polgári Jubileumi Emlékérmet. Az érem tulajdonképpen ugyanaz, mint az előbb ismertetett kitüntetés, csak az előlap köriratában van némi különbség. Míg az előbbinél az AC. vagyis ATQUE rövidítést használja az ÉS kötőszó latin megfelelőjének, addig az utóbbinál az ET latin kötőszót használja. Így a kétféle kitüntetés nagy hasonlóságuk ellenére is könnyen megkülönböztethető. Ennek szalagja 40 mm széles, felében sötétvörös hosszanti sávval. A polgári kitüntetést kevesebbszer adományozták. Ezt a tényt az előfordulások darabszáma is alátámasztja.

A kitüntetés legmagasabb fokozatát az Arany Jubileumi Emlékérmet azok a tisztek kaphatták meg, akik már 50 éve szolgálták a császárt. A birodalomban összesen 14 ilyen katonát találtak. A tizenötödik kitüntetést az uralkodó magának adományozta, melyet megfordítva viselt. A kitüntetés aranyból készült, és annyiban különbözik a katonai fokozattól, hogy az érem tetején a kétfejű Habsburg sas látható, mellyel kapcsolódik a függesztőkarikához.

Arany Jubileumi Emlékérem

 

Szabályrendeletek

Körrendelet

A folyó évi augusztus hó 18-án kelt és a 36. számú Rendeleti Közlönyben (Személyes ügyek) közzétett legfelsőbb hadparanccsal leadott és Ő császári és apostoli királyi Felsége legmagasabb uralkodásának 50 éves emlékünnepe alkalmából alapított jubileumi emlékéremre vonatkozó alapszabályok végrehajtására nézve a következő határozványokat teszem közzé

1. §

A jubileumi emlék-érem odaítélése.

A jubileumi emlék-érem elvileg a honvéd hatóságok, a honvéd (csendőr) parancsnokságok, csapatok és intézetek által ítélendő oda, és pedig :

a) tényleges állományú személyeknek, tartalékos tiszteknek, tartalékos honvéd lelkészeknek és tartalékos honvéd tisztviselőknek, valamint a rangosztályba nem sorolt tartalékos havidijasoknak, továbbá nem tényleges állományú legénységi személyeknek, valamely katonai rokkantak háza ellátási állományához tartozó, úgyszintén rokkantsági nyugdij vagy nyugzsold élvezetében álló személyeknek, azon honvéd hatóságok, honvéd (csendőr) parancsnokságok, csapatok vagy intézetek által, melyeknek kötelékébe, illetve állományába (nyilvántartásába) az illetők tartoznak.

b) a honvédség (csendőrség) tényleges állományából a nyugállományba helyezett és nyugdij élvezetében álló személyeknek, a szolgálaton kivüli viszonyban levő tiszteknek, továbbá a honvéd (csendőr) nyugdijasoknak, és pedig: a tábornokoknak, törzstiszteknek, valamint az ezekkel egy rangosztályba soroló egyéb honvédségi személyeknek azon honvéd kerületi parancsnokságok, a többi személyeknek pedig azon honvéd kiegészítő parancsnokságok (budapesti honvéd térparancsnokság) által, amelyeknél az illetők nyilvántartatnak.

c) a honvédség (csendőrség) kötelékéből kilépett (elbocsátott), de még népfelkelési kötelezettség alatt álló személyeknek azon népfölkelő járásparancsnokságok által, a melyeknél az illetők nyilvántartásban vezettetnek.

d) a honvédség (csendőrség) kötelékéből kilépett (elbocsátott), népfölkelési kötelezettség alatt többé nem álló személyeknek — kivéve azokat, kik a cs. és kir. közös hadsereghez vagy a cs. kir. honvédséghez helyeztettek át, azon honvéd kiegészitő parancsnokságok által, melyeknek területén az illetők tartózkodnak, és ha az illetők külföldön tartózkodnának, azon honvéd kiegészitő parancsnokságok által, melyeknek  területén az illetők honilletékesek.

e) a honvédség (csendőrség) kötelékébe egykor tartozott azon külföldieknek, kik külföldön tartózkodnak, azon honvéd hatóságok, honvéd (csendőr) parancsnokságok, csapatok vagy intézetek által, melyek a kilépési okmányt annak idején kiállították.

2. §

Jelentkezés a jubileumi emlék - érem elnyerése végett.

1. Az 1.§  b) és c) pontjai alatt megjelölt személyeknek a jubileumi emlék-érem minden külön bejelentés nélkül kiadatik.

2. Az 1. § d) pontja alatt megjelölt belföldön tartózkodó személyek a jubileumi emlék - érem elnyerése végett a közigazgatási járáshatóságok (járási tisztviselők) általa községekben közzétett hirdetmények alapján, a kilépési okmány (végelbocsátó levél, elbocsátó lap, kilépti bizonyítvány vagy igazolvány) előterjesztése és a tartózkodási hely bejelentése mellett szóbelileg vagy írásban azon közigazgatási járáshatóságoknál (járási tisztviselőknél) tartoznak jelentkezni, a melyeknek körletében tartózkodnak.

A közigazgatási járáshatóságok (járási tiszt viselők) ezen bejelentéseket összegyűjtik, illetve előjegyzik és azokat az igényjogosultság megállapítása czéljából részlegekben, a mellékelt minta szerint szerkesztett és a kilépési okmányokkal fölszerelt névjegyzékkel, az illető honvéd kiegészítő parancsnokságokhoz juttatják.

Ha valamely pályázó a kilépési, okmányt előmutatni nem tudná, ez esetben kötelesek a közigazgatási járáshatóságok (járási tisztviselők) az illetőnek a teljesített szolgálat minemüségére és a szolgálati idő tartamra, továbbá az elbocsátást foganatosított csapattestre (intézetre stb) és a hadjáratokban való részvételre vonatkozó állításait a névjegyzékbe felvenni.

Az 1. §. d) pontjában megjelölt azon személyek, kik az osztrák birodalmi tanácsban képviselt királyságokban és országokban tartózkodnak, a jubileumi emlék - érem elnyerése végett, a kilépési okmány előterjesztése mellett, a tartózkodási hely szerint illetékes cs. k. közigazgatási járási hatóságoknál (járási tisztviselőknél) tartoznak jelentkezni.

Az emlitett hatóságok (tisztviselők) ezen bejelentéseket szintén előjegyzésbe veszik és az ezek alapján szerkesztett névjegyzékeket, a kilépési okmányokkal együtt, az illetékes m. kir. honvéd kiegészitő parancsnokságokhoz fogják juttatni.

Hasoneljárás követendő a cs. kir. honvédség (csendőrség) kötelékéből közvetlenül kilépett (elbocsátott), még (osztrák) népfölkelési kötelezettség alatt álló vagy többé nem álló és a magyar korona országaiban tartózkodó azon egyénekkel szemben is, kik a jubileumi emlék-érem elnyerése végett a magyarországbeli, illetve horvát - szlavon - dalmát közigazgatási járáshatóságoknál (járási tisztviselőknél) jelentkeznek, azon eltéréssel azonban, hogy az ezekről külön szerkesztendő névjegyzékek és az azokhoz tartozó kilépési okmányok nem a m. kir., hanem a területileg illetékes m. kir. honvéd kiegészítő parancsnokságokhoz küldendők. Ezen utóbbi parancsnokságok kötelesek aztán a névjegyzékeket, illetve ezeknek kivonatait, a kilépési okmányok kíséretében, az illetékes cs. kir. honvéd kiegészítő parancsnokságokhoz juttatni.

Az 1. § d) pontja alatt megjelölt, külföldön tartózkodó személyek, a kilépési okmány előterjesztése mellett, azon honvéd kiegészítő parancsnokságnál jelentkezzenek, a melynek területén honilletékesek.

3. Az 1. § e) pontja alatt megjelölt személyek a jubileumi emlék-érem elnyerése végett a kilépési okmány előterjesztése mellett és közvetlenül azon honvéd hatósághoz, honvéd (csendőr) parancsnoksághoz, csapathoz vagy intézethez forduljanak, amely a kilépési okmányt részükre kiállította.

Az esetben, ha az illető honvédtest már nem létezne, a vonatkozó jelentés a honvédelmi ministerhez nyújtandó be.

3. §.

A jubileumi emlék-éremre való igény megállapítása.

A jubileumi emlék-éremre való igény megállapítandó, és pedig:

a) az 1. § a) és b) pontjai alatt megjelölt személyekre nézve, de csupán a mennyiben ez szükségesnek mutatkozik, — az emiitett §.. c) pontja alatt megjelölt személyekre nézve pedig feltétlenül és kivétel nélkül — az anyakönyvi lapokból. Az igényjogosult, rangosztályba nem sorolt tartalékos havidijasokról és nem tényleges állományú legénységi személyekről — kivéve azokat, kik a jubileumi emlékéremmel 1898. évi deczember hó 2-án állománytestük által személyesen fognak elláttatni (5. §, 3. pont) — az állománytestek az illetékes honvéd kiegészítő parancsnokságokhoz névjegyzékeket kötelesek áttenni, ezen utóbbi parancsnokságok aztán a más honvéd kiegészítő parancsnokságok területén tartózkodó személyek felől ezeknek kivonatokat küldjenek meg.

Az 1. § c) pontja alatt megjelölt, igényjogosult személyekről a népfölkelő járásparancsnokságok által szerkesztendő hason névjegyzékek, melyekbe az illető egyének tartózkodási helye is okvetlenül felveendő, a területileg illetékes honvéd kiegészítő parancsnokságokhoz teendők át, melyek aztán a kivonatok szerkesztéséről és továbbításáról a fenti határozvány értelmében gondoskodnak.

b) Az 1. § d) pontja alatt megjelölt személyekre nézve a beérkezett kilépési okmányok, és a mennyiben az igény ezekből minden kételyt kizárólag megállapítható nem volna, vagy ha kilépési okmány egyáltalán nem adatott volna be, a megejtendő nyomozás eredménye, esetleg a honvéd számvevőségtől, illetve a közös hadügyministerium szakszámvevőségétől közvetlenül kért és nyert adatok alapján.

c) Az 1. § e) pontja alatt megjelölt személyekre nézve a benyújtott okmány, esetleg a további nyomozás eredménye alapján.

d) A jubileumi emlék-éremre való igényre vonatkozólag ez ideig kiadott honvédelmi ministeri rendeletek ezennel hatályukat vesztik és ezen igény tekintetében kizárólag az alapszabályok mérvadók.

Ennélfogva a honvédséghez az 1889-ik évi V I . törvényezikk hatályba lépése előtt, vagyis bezárólag 1887. évig közvetlenül beosztott személyek igényének megállapítása tekintetében szem előtt tartandó, hogy a tényleges szolgálatban, habár megszakítással is töltött idő — ide nem értve a köteles fegyvergyakorlatok alatt tényleges szolgálatban töltött időt — összegezendő és ha ezen összolgálati idő — a hónapokat 30 nappal számitva csak 12 hónapot vagy ennél is kevesebbet tenne ki, az illetőknek a jubileumi emlék-érem nem, — ellenben ha a hasonló módon számitott tényleges szolgálati idő a 12 hónapot csak egy nappal is meghaladná, — az érem oda Ítélendő lesz.

4. §.

Az emlék-érem szükséglet kimutatása.

1. A jubileumi emlék-érem szükséglet a katonai szolgálati jelre vonatkozó beadványhoz hasonló szükségleti kimutatással (Beadványok Lajstroma 42. sorszám) az előljáró honvéd (csendőr) kerületi (horvát-szlavón csendőr) parancsnokságoknál azon honvéd hatóságok, parancsnokságok, csapatok és intézetek (csendőr szárnyak) által igénylendő, melyek az érmeknek az igényjogosultak közötti kiosztására (5. §.) hivatva vannak.

E végből a 3. § a) pontja alatt említett névjegyzékek a csapattestek és népfölkelő járásparancsnokságok részéről a honvéd kiegészitő parancsnokságoknak folyó évi október hó 15-ig megküldendők. Ugyanezen időpontig tartoznak a közigazgatási járás hatóságok (járási tisztviselők) az addigi bejelentéseket a honvéd kiegészitő parancsnokságokhoz juttatni.

A honvéd nevelő- és képző intézetek, úgyszintén a honvéd törzstiszti tanfolyam és a központi honvéd lovas iskola az érem szükségletet azon honvéd kerületi parancsnokságoknál igénylik, a melyeknek területén felállítva vannak. A honvéd (csendőr) kerületi (horvát-szlavón csendőr) parancsnokságok ezen, hozzájuk beérkezett kimutatások alapján összetes beadványokat szerkesztenek és azokat folyó év október hó végéig a honvédelmi ministerhez előterjesztik. Később beérkező igénylésekről a pótkimutatások a honvédelmi ministerhez minden hó végén terjesztendők elő.

2. A jubileumi emlék-érmeket az elkészítés mérvéhez képest 2000 darabból, álló részletekben, valamint az azokhoz tartozó, felszerelt szalagokat a cs. és kir. közös hadügyminister közvetlenül fogja az illető honvéd (csendőr) kerületi (horvát-szlavón csendőr) parancsnokságoknak megküldetni.

A honvéd (csendőr) kerületi (horvát-szlavón csendőr) parancsnokságok az igényelt érmek továbbítását hasonló módon és akként eszközöljék, hogy azoknak az igényjogosultak közötti szétosztása, és pedig a tényleges állományú és nyugdíjas személyek, továbbá a tartalékos havidijasok és a szolgálaton kivüli viszonyban levő tisztek között 1898. évi deczember hó 2-án feltétlenül, — a nem tényleges állományú legénységi személyek, valamint a honvédség (csendőrség) kötelékéből kilépettek (elbocsátottak) között pedig lehetőleg az említett napon megtörténhessen. Az érmek és ezek szalagjainak szétküldése portomentesen történik.

5. §.

A jubileumi emlék-érmek kiosztása.

1. A jubileumi emlék-érmek a tényleges szolgálatban álló személyek között a honvéd hatóságoknál, honvéd (csendőr) parancsnokságoknál, csapatoknál és intézeteknél (csendőr alosztályoknál), valamennyi honvéd állomáson (a csendőrséget is beleértve) 1898. évi deczember hó 2-án megtartandó ünnepélyes isteni tisztelet után. az illető honvéd állomás (állomás) parancsnokok által megállapítíndó ünnepélyes módon, osztandók ki. Oly csendőr állomásokon, hol helyőrség nincsen, a kiosztás a csendőr kerületi (horvát-szlavón csendőr) parancsnokságok intézkedéséhez képest eszközlendő.

2. Nyugdíjas személyek, szabadságolt és tartalékos tisztek, honvéd lelkészek és honvéd tisztviselők, úgyszintén azon szolgálaton kivüli viszonyban levő tisztek, kik helyőrségi állomásokon állandóan tartózkodnak, az 1898. évi deczember hó 2-án megtartandó isteni tisztelethez meghivandók és nyilvántartó hatóságuk, illetve állománytestük által egyúttal intézkedés teendő az iránt, hogy az érmek köztük az isteni tisztelet után megfelelő módon osztassanak ki.

Az ezen pontban megjelölt azon személyeknek, kik az isteni tiszteleten részt nem vehetnek vagy helyőrségi állomásokon nem állandóan tartózkodnak, a jubileumi emlékérmek az illető nyilvántartó hatóságok, illetve az állománytestek által közvetlenül küldendők meg.

3. Azon nem tényleges állományú legénységi személyek, kik csapattestük (osztályuk stb.) állomáshelyén tartózkodnak, ezek által megfelelő hirdetmény utján az 1898. évi deczember hó 2-án megtartandó ünnepélyhez meghivandók és a jubileumi emlék-érmekkel ez alkalommal szintén ellátandók.

Hogy a névjegyzékek (3. §. a) pont) és a szükségleti kimutatások (4. §. 1. pont) idejekorán szerkeszthetők legyenek, az igényjogosultak az illető hirdetményben felszólitandók, hogy az esetben, ha az ünnepélyen résztvenni szándékoznak, megjelenésüket a meghatározandó időpontig bejelentsék.

Hasonló eljárás követendő a rangosztályba nem sorolt tartalékos havidíjasokkal, valamint a rokkantsági nyugdíj vagy nyugzsold élvezetében álló személyekkel szemben is.

Az ünnepélyen részt nem vevő, rangosztályba nem sorolt tartalékos havidijasokat, a nem tényleges állományú legénységi-, valamint a rokkantsági nyugdíj vagy nyugzsold élvezetében álló, mint nem különben a kilépett (elbocsátott), de még népfölkelési kötelezettség alatt álló személyeket megillető jubileumi emlék-érmek, a honvéd kiegészítő parancsnokságok által, névjegyzék kíséretében, kézbesítés végett a közigazgatási járás hatóságokhoz (járási tisztviselőkhöz) juttatandó.

4. A honvédség (csendőrség) kötelékéből kilépett (elbocsátott) és népfölkelési kötelezettség alatt többé nem álló személyek számára a jubileumi emlék-érmek a honvéd kiegészítő parancsnokságok által, az utolsó rovat tekintetében kiegészített névjegyzékek (2. §, 2. pont) és a záradékolt kilépési okmányok (7. pont) visszaadása mellett küldendők el kézbesítés végett a közigazgatási járáshatóságokhoz (járási tisztviselőkhöz).

5. A honvédség (csendőrség) kötelékébe egykor tartozott azon külföldiek számára, kik külföldön tartózkodnak, a jubileumi emlék-érmek a honvéd hatóságok, honvéd (csendőr) parancsnokságok, csapattestek és intézetek által kézbesittetés czéljából, névjegyzék és a záradékolt kilépési okmányok kíséretében, a honvédelmi ministerhez terjesztendők elő.

6. A nem tényleges állományú legénységi, valamint a kilépett (elbocsátott), de még népfölkelési kötelezettség alatt álló személyeknek a jubileumi emlék-éremmel való ellátása a legközelebbi fegyvergyakorlat, illetve ellenőrzési szemle (jelentkezés) alkalmával vagy más adandó alkalommal a honvéd (népfölkelési) igazolványi könyvbe bejegyzendő. Azon egyének nevei, kiknek az érmek kézbesíthetők nem voltak, ellenőrzés czéljából az illető népfelkelő járás parancsnokságoknak is tudtul adandók.

7. A honvédség (csendőrség) kötelékéből kilépett (elbocsátott), népfölkelési kötelezettség alatt többé nem álló és a jubileumi emlék-éremmel ellátandó személyek kilépési okmányai, az érem odaitélése alkalmával, a következőképen záradékolandók : A jubileumi emlék-érem odaitéletett és kiadatott.

Kelt. Pecsét helye. Aláírás.

8. A jubileumi emlék-érmeket 1898. évi deczember hó 2-a előtt kiadni és viselni tilos.

6. §

A jubileumi emlék-érem megtagadása miatti felszólamlások.

Az érem megtagadási miatti felszólamlások azon hatóság stb. utján, mely az elutasitó végzést hozta, ennek előljáró honvéd (csendőr) kerületi (horvát-szlavón csendőr) parancsnokságához, ha pedig az elutasitást az utóbbi parancsnokság maga mondotta volna ki, ennek útján a honvédelmi ministerhez terjesztendők elő. A honvéd kiegészitő és esetleg a népfelkelő járás parancsnokságoknak az ez alkalomból reájuk háramló munka elvégzéséhoz szükséges erők, a szükséglet idejére, a honvéd kerületi parancsnokságok intézkedéséhez képest rendelkezésre bocsátandók.

Báró Fejérváry Géza, s k.

Kelt Budapesten, 1898. évi augusztus hó 18-án.

 

A kitüntetés közzétételéről a Rendeleti Közlönyben:

s28.postimg.org/ftqhy2ajx/beolvas_s0031_www_kepfeltoltes_hu.jpg

s2.postimg.org/5ju6x90fd/beolvas_s0032_www_kepfeltoltes_hu.jpg

s22.postimg.org/h7lrgorb5/beolvas_s0034_www_kepfeltoltes_hu.jpg

s12.postimg.org/sm67gs2wt/beolvas_s0035_www_kepfeltoltes_hu.jpg

s2.postimg.org/suwoc857t/beolvas_s0036_www_kepfeltoltes_hu.jpg

s12.postimg.org/k37pu5rxp/beolvas_s0037_www_kepfeltoltes_hu.jpg